(năs­cut în 1959)

AU­BREY KERR MCCLEN­DON

Business Magazin (Romania) - - // ENERGIE -

pro­vi­ne din­tr-o familie ex­pe­ri­men­ta­tă în afa­ce­ri­le cu ener­gie. Tânăr fi­ind, Kerr s-a aso­ciat cu Tom Ward și împreu­nă au clă­dit a do­ua cea mai ma­re companie de ga­ze na­tu­ra­le din Sta­te­le Uni­te. În iu­nie 2012, în ca­drul unei șe­din­ţe pe ca­re Wall Stre­et Jo­ur­nal a numit-o „o re­vol­tă is­to­ri­că“, ac­ţi­o­na­rii Che­sa­pe­a­ke Ener­gy au vo­tat să-l înlă­tu­re pe Au­brey McClen­don din func­ţia de preșe­din­te al con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­tra­ţie. McClen­don es­te cu­nos­cut ca un exem­plu ne­ga­tiv în lu­mea afacerilor: a câști­gat su­me im­pre­si­o­nan­te pe ca­re le-a pierdut la fel de re­pe­de. Una din­tre in­ves­ti­ţi­i­le proas­te a fost achi­zi­ţi­o­na­rea unui te­ren de peste 1.5 milioane me­tri pă­tra­ţi în ve­de­rea con­stru­i­rii unui com­plex re­zi­den­ţial. Ime­diat du­pă fi­na­li­za­rea tran­zac­ţi­ei, au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le au in­ter­zis con­struc­ţi­i­le de ori­ce fel în zo­na res­pec­ti­vă, iar McClen­don a pierdut peste 40 de milioane de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.