LO­U­IS RE­NAULT

Business Magazin (Romania) - - // EVENIMENT -

CNăs­cut în 1877, Lo­u­is Re­nault a fost un pi­o­ni­er al in­dus­tri­ei au­to. Al pa­tru­lea din cei șa­se co­pii năs­cuți într-o familie pa­ri­zia­nă bur­ghe­ză, el a stu­diat la Ly­cée Con­dor­cet, un­de și-a descoperit fas­ci­nația pentru in­gi­ne­rie și me­ca­ni­că. Pe­tre­cea ore în șir lu­crând cu mo­toa­re ve­chi Pan­hard în ga­ra­jul ca­sei și a con­stru­it pri­ma mași­nă în 1898, du­pă ce a an­ga­jat doi mun­ci­tori pentru a-l aju­ta să fa­că mo­di­fi­că­ri­le ne­ce­sa­re la mo­toa­re mai ve­chi. A numit mași­na Voi­tu­ret­te și a primit 13 ofer­te fer­me de cum­pă­ra­re. Vă­zând po­te­nția­lul co­mer­cial al in­venți­ei sale, i-a coop­tat în afa­ce­re pe frații săi Mar­cel și Fer­nand, și au pus ba­ze­le com­pa­ni­ei Re­nault Frères în 1899. Frații lui ad­mi­nis­trau afa­ce­rea, iar Lo­u­is Re­nault se ocu­pa de de­sign și de ma­nu­fac­tu­ra mași­ni­lor, însă la scurt timp a ră­mas fără spri­jin, pentru că Mar­cel a mu­rit într-un ac­ci­dent de mași­nă, iar Fer­nand s-a re­tras din mo­ti­ve de să­nă­ta­te. La înce­pu­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial, Re­nault a pro­pus ca fa­bri­ci­le de mașini să pro­du­că arme de 75 mm, fo­lo­sind pre­sa hi­drau­li­că, mo­da­li­ta­te mai ief­ti­nă de­cât ope­rați­u­ni­le cu strun­gul. Car­ca­se­le erau însă pre­dis­pu­se la ex­plo­zii. Peste 600 de arme de 75 mm au fost dis­tru­se în ex­plo­zii pre­ma­tu­re în 1915, iar cei ca­re le fo­lo­se­au au fost uciși sau ră­niți. Dar Lo­u­is Re­nault a fost de­co­rat cu Marea Cru­ce a Le­gi­un­gii de Onoa­re da­to­ri­tă con­tri­buți­i­lor adu­se cu fa­bri­ci­le sale în pe­ri­oa­da răz­boi­u­lui. Aces­tea au pro­dus în ma­să în 1919 tan­cul Re­nault FT-17. În pe­ri­oa­da din­tre răz­boaie, Re­naul s-a ocu­pat de ex­tin­de­rea ra­pi­dă a com­pa­ni­ei în timp ce fă­cea de­sig­nul pentru noi in­venții, din ca­re ma­re par­te sunt fo­lo­si­te și astă­zi: amor­ti­zoa­re­le de șo­curi hidraulice, frâna cu tam­bur, aprin­de­rea cu gaz com­pri­mat,

apa­ra­tul de ta­xa­re. În 1938, Re­nault l-a vi­zi­tat pe Adolf Hi­tler, iar până în 1939 a de­venit un fur­ni­zor im­por­tant pentru ar­ma­ta fran­ce­ză. La întoar­ce­rea sa din SUA, un­de fu­se­se tri­mis pentru a so­li­ci­ta tan­curi, a gă­sit în ța­ră ar­mis­tiți­ul ger­ma­no-francez în urma că­ru­ia a fost fo­rțat să co­la­bo­re­ze cu ger­ma­nii, pentru ca­re a pro­dus peste 34.000 de ve­hi­cu­le în pa­tru ani. În pe­ri­oa­da na­zis­tă de ocu­pa­re a Fra­nței com­pa­nia se afla sub con­tro­lul ger­ma­ni­lor, iar Re­nault a de­venit ne­po­pu­lar prin­tre mem­brii re­zis­te­nței fran­ce­ze. Fa­bri­ci­le sale au fost bom­bar­da­te de bri­ta­nici în mar­tie 1942. Trei săp­tă­mâni du­pă eli­be­ra­rea Fra­nței din 1944, Re­nault s-a pre­dat și a fost acu­zat de co­la­bo­ra­re in­dus­tria­lă cu ar­ma­ta ger­ma­nă. Indus­triașul a ne­gat că fir­ma lui ar fi primit 12 milioane de do­lari de la ger­mani pentru ma­te­ria­le de răz­boi de­cla­rând că a me­nți­nut uzi­na des­chi­să pentru a-i împi­e­di­ca pe na­ziști să-i ia ma­te­ria­le­le și echi­pa­men­te­le și să păs­tre­ze locurile de mun­că ale mun­ci­to­ri­lor. A fost închis în închi­soa­rea Fre­se­nes, fi­ind grav bol­nav în acea pe­ri­oa­dă, iar mai târziu a fost mu­tat la un spi­tal de psi­hia­trie, iar apoi la un azil. A mu­rit la pa­tru săp­tă­mâni du­pă încar­ce­ra­re, aștep­tând încă pro­ce­sul. La pa­tru luni du­pă moar­tea lui, în 1945, un or­din al ge­ne­ra­lu­lui Char­les de Gaul­le a de­cre­tat di­zol­va­rea So­ciété Ano­ny­me des Usi­nes Re­nault și nați­o­na­li­za­rea aces­teia sub noul nu­me Régie Na­ti­o­na­le des Usi­nes Re­nault (RNUR). În tes­ta­men­tul lui, Re­nault spunea că vrea să la­se com­pa­nia ce­lor 40.000 de angajați. Soția lui, deși deți­nea împreu­nă cu fiul 95% din acți­uni, nu a primit ni­mic du­pă nați­o­na­li­za­re, în timp ce cei­la­lți acți­o­nari au primit com­pen­sații. Până în 1956, Re­nault a fost cea mai ma­re companie nați­o­na­li­za­tă a Fra­nței, cu 51.000 de angajați, 200.000 de au­to­mo­bi­le pro­du­se și un pro­fit de 11 milioane de do­lari anual.

„BO­GAT, PU­TER­NIC I RENUMIT, AR GOS, GE­NIAL,

DE MUL­TE ORI BRUTAL, MI­CUL NA­PO­LE­ON AL UNUI IMPE­RIU AU­TO, VUL­GAR,

VOCAL, DOMINATOR, NER BD TOR, O TEROARE

PENTRU ASOCIA I I PRI­E­TEN PENTRU NI­MENI“, SCRIA PU­BLI­CA IA

TI­ME DES­PRE LO­U­IS RE­NAULT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.