O FAMILIE NU­ME­ROA­SĂ

Business Magazin (Romania) - - // EVENIMENT -

PRO Vi­deo pro­pu­ne în ace­as­tă săp­tă­mână co­me­dia „Ta­tă fără nu­măr“, în ca­re Vin­ce Vau­ghn joa­că ro­lul David, un băr­bat fără prea mul­te aștep­tări de la via­ţă, ca­re află cu stu­poa­re că es­te ta­tăl bi­o­lo­gic a nu mai pu­ţin de 533 de co­pii. Fa­bu­lo­sul nu­măr es­te re­zul­ta­tul unei do­na­ţii ano­ni­me de sper­mă, pe ca­re aces­ta a fă­cut-o în ur­mă cu do­uă­zeci de ani. Du­pă ce 142 din­tre co­pi­ii săi por­nesc o ac­ţi­u­ne în jus­ti­ţie, David tre­bu­ie să se de­ci­dă da­că să își re­cu­noas­că sau nu pa­ter­ni­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.