ARTA CA­RE MIȘCĂ

Business Magazin (Romania) - - // EVENIMENT -

Chiar da­că ma­jo­ri­ta­tea veni­tu­ri­lor lor pro­vin din li­ci­ta­ţii, ma­ri­le ca­se din do­me­niu nu se mai li­mi­te­a­ză doar la a or­ga­ni­za ase­me­nea eveni­men­te, ci mai nou ex­pun ope­re de ar­tă în ga­le­rii de un­de co­lec­ţi­o­na­rii pa­si­o­na­ţi le pot cum­pă­ra ime­diat. Un exem­plu în acest sens es­te expo­zi­ţia inau­gu­ra­tă de casa Chris­tie’s la Lon­dra, de­di­ca­tă ar­tei ci­ne­ti­ce, cu lu­crări în mișcare. Expo­zi­ţia va ră­mâne des­chi­să până la înce­pu­tul lu­nii apri­lie și pre­zin­tă mai bi­ne de 60 de lu­crări, ca­re fie par să se miște atunci când vi­zi­ta­to­rii le dau târcoa­le, ori chiar se mișcă în per­ma­nen­ţă sau la anu­mi­te in­ter­va­le. Orga­ni­za­to­rii spe­ră ca prin­tre cei ca­re vor vi­zi­ta expo­zi­ţia să se nu­me­re cât mai mul­ţi cli­en­ţi bo­ga­ţi ca­re să și cum­pe­re ope­re­le ex­pu­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.