O SLUJB ÎNTR-UNUL DIN MA­RI­LE CENTRE FI­NAN­CIA­RE ALE LU­MII PRE­SU­PU­NE, DE OBI­CEI, C L TORIA ZIL­NIC ÎNTRE BI­ROU I O ZON REZIDEN IAL DE­PAR­TE DE AGITA IA COTIDIAN , CE­EA CE ÎNSEAMN , IM­PLI­CIT, TIMP PIERDUT PE DRUM LA DUS I LA ÎNTORS.

Business Magazin (Romania) - - // EVENIMENT -

Mai nou însă, dez­vol­ta­to­rii imo­bi­liari înce­ar­că să-i con­vin­gă pe cei ca­re lu­cre­a­ză în ase­me­nea centre că nu mai e ne­voie să ai­bă bi­ro­ul într-o zo­nă și să ba­tă atâta drum până aca­să și de aca­să până la ser­vi­ciu. Așa au apă­rut ofer­te pentru cei ca­re ţin ca lo­cu­in­ţa să le re­flec­te sta­tu­tul, scrie The Te­le­graph. La Lon­dra s-a dez­vol­tat zo­na din ju­rul Ci­ty-ului, nu­mi­tă Ci­ty Frin­ge, un­de au apă­rut su­te de lo­cu­in­ţe și alte câte­va su­te sunt de­ja pla­ni­fi­ca­te. Ofer­ta in­clu­de și clă­diri de epo­că, așa cum es­te 353 The Strand, din Co­vent Gar­den, ca­re are doar pa­tru apar­ta­men­te al că­ror preţ por­nește de la 2,35 milioane de li­re ster­li­ne, pentru cei ca­re nu vor prea mul­ţi ve­cini, pre­cum și clă­diri mo­der­ne, cum ar fi tur­nul The He­ron. Aces­ta găz­du­i­ește la ni­ve­lu­ri­le in­fe­ri­oa­re Gu­il­dhall School of Mu­sic and Dra­ma, având ca ata­re și sa­lă de spec­ta­co­le, iar pen­tho­u­se-urile sale, al că­ror preţ es­te de 12 și respectiv 18 milioane de li­re ster­li­ne, sunt do­ta­te cu scări de mar­mu­ră și aco­pe­rișuri re­trac­ta­bi­le pentru a lă­sa soa­re­le să in­tre în ca­să în zi­le­le fru­moa­se. La New York, în Man­hat­tan, echi­va­len­tul lo­cal Ci­ty Frin­ge-ului es­te numit FiDi (de la „fi­nan­cial dis­trict“), o zo­nă un­de au apă­rut o se­rie de clă­diri re­zi­den­ţia­le de ma­re lux, cum ar fi 75 Wall Stre­et, un­de pre­ţul pe me­tru pă­trat poate ajun­ge și la peste 15.000 de do­lari, pre­cum și 5 Be­ek­man și 30 Park Pla­ce, cu apar­ta­men­te ex­ploa­ta­te în re­gim ho­te­li­er, iar alte proiecte re­zi­den­ţia­le sunt în lu­cru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.