CE URMEAZĂ DU­PĂ 3D

Business Magazin (Romania) - - // EVENIMENT -

Ci­ne­ma­to­gra­ful a evo­luat mult de-a lun­gul tim­pu­lui, de la pri­me­le ima­gini alb-ne­gru ca­re li se pă­re­au atât de reale ce­lor din sa­lă, încât se spe­riau că ar pu­tea fi căl­ca­ţi de tre­nul de pe ecran, la ima­gini co­lor, apoi tri­di­men­si­o­na­le. Un eveni­ment re­cent încheiat a încer­cat însă să pro­pu­nă o no­uă di­rec­ţie de evo­lu­ţie, și anu­me ci­ne­ma­to­gra­ful di­gi­tal pe ver­ti­ca­lă. Proi­ec­tul Ver­ti­cal Cinema le-a pro­pus spec­ta­to­ri­lor ze­ce fil­me de scurt-me­traj pe ca­re le-au pu­tut ur­mări pe un ecran ver­ti­cal in­sta­lat la Ste­de­lijk Mu­seum din Amster­dam, cu sco­pul de a-i de­ter­mi­na să-și schim­be con­cep­ţia des­pre cinema, du­pă cum au de­cla­rat orga­ni­za­to­rii. Publicul par­ti­ci­pant a primit foar­te bi­ne ex­pe­ri­men­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.