EXTERN

Business Magazin (Romania) - - // CIFRE -

In­fla­ţia din zo­na eu­ro a stag­nat în lu­na ia­nua­rie a aces­tui an la ni­ve­lul din de­cem­brie a anu­lui tre­cut, ara­tă da­te­le Eu­ros­tat. La ni­ve­lul ce­lor 28 de sta­te europene in­fla­ţia a co­bo­rât însă la 0,9% fa­ţă de 1% în lu­na pre­ce­den­tă. In­fla­ţia s-a re­dus trep­tat în ul­ti­mul an, de la un ni­vel de 2,6% con­sem­nat în aceeași pe­ri­oa­dă din 2012 ca ur­ma­re a pro­ble­me­lor eco­no­mi­ce cu ca­re s-au con­frun­tat sta­te­le europene, evo­lu­ţia ge­ne­ra­lă a pre­ţu­ri­lor fi­ind co­re­la­tă cu ci­clul de scă­de­re eco­no­mi­că din re­gi­u­ne. Ni­ve­lul ac­tual se men­ţi­ne sub pra­gul de 2% ţin­tit de Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă. Ci­pru, Gre­cia și Bulgaria au con­sem­nat în ia­nua­rie de­fla­ţie, preţurile co­bo­rând pe an­sam­blu cu 1,3%, pă­nâ la 1,6%, iar ce­le mai mari ra­te ale in­fla­ţi­ei au fost con­sem­na­te de Marea Britanie și Fin­lan­da, am­be­le cu un ni­vel de 1,9%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.