IN­TERN

Business Magazin (Romania) - - // CIFRE -

Eco­no­mia Ro­mâni­ei și-a ac­ce­le­rat creșterea în ul­ti­mul tri­mes­tru al anu­lui tre­cut, la 5,1% în ter­meni anua­li, fa­ţă de un avans de 4,1% con­sem­nat în tri­mes­trul an­te­ri­or. Ace­as­ta es­te cea mai ma­re creștere anua­lă con­sem­na­tă de eco­no­mia ro­mâneas­că de la înce­pu­tul cri­zei, respectiv din tri­mes­trul al trei­lea al anu­lui 2008, când rit­mul a fost de 6,4%. Pe tot anul 2013 creșterea PIB a fost de 3,5%, po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor sem­nal ale INS. Ma­jo­ri­ta­tea es­ti­mă­ri­lor ana­liști­lor in­di­cau o as­cen­si­u­ne a economiei de 2,7 - 3% pentru 2013, evo­lu­ţia fi­ind in­fluen­ţa­tă de anul agri­col foar­te bun și ascen­si­u­nea ex­por­tu­ri­lor. Pentru anul 2014 ana­liștii es­ti­me­a­ză înce­ti­ni­rea avan­su­lui PIB la cir­ca 2,3%. mi­zând pe faptul că anul agri­col nu va mai fi la fel de bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.