DO­RIN OAN­CEA

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS -

Cât o să mai plă­tim „pri­ma de Ro­mânia“?

e la pre­lua­rea șe­fi­ei Ya­hoo!, în toam­na anu­lui 2012, și până în pre­zent Ma­ris­sa Mayer a re­zol­vat ce­ea ce mu­lți au spus că es­te marea pro­ble­mă a com­pa­ni­ei - lip­sa de ta­len­te și de ima­gi­ne. Mayer a fă­cut schim­bări ma­jo­re în de­par­ta­men­tul de re­sur­se uma­ne, iar în pre­zent ofi­cia­lii com­pa­ni­ei se pot lău­da că Ya­hoo! a de­venit o companie la ca­re oa­me­nii râvnesc: so­li­ci­tă­ri­le pentru un job s-au du­blat în 2013, la un ulu­i­tor 340.000. Tot Ya­hoo! be­ne­fi­cia­ză și de o po­ziție frun­tașă (lo­cul trei) în to­pul com­pa­ni­i­lor din Si­li­con Val­ley în fun­cție de sa­la­ri­i­le acor­da­te spe­cia­liști­lor, du­pă Ju­ni­per Networks și Lin­ke­dIn. Aceiași ofi­cia­li nu se de­cla­ră îngri­jo­rați de ple­că­ri­le unor ve­te­rani din companie că­tre Fa­ce­book sau Goo­gle sau alte start-up-uri, lă­sând de înțe­les că aceștia au primit, de fapt, oa­reșce im­pul­suri. Și s-a schim­bat și op­ti­ca pro­pri­e­ta­ri­lor de mici com­pa­nii, ca­re la un mo­ment dat re­fu­zau, pur și sim­plu, să se la­se cum­pă­rați de Ya­hoo! și ca­re tre­bu­iau con­vi­nși cu su­me su­pli­men­ta­re, cu o „pri­mă de Ya­hoo!“.

M-aș întoar­ce acum la nu­mi­rea ti­ne­rei Ioana Pe­tres­cu la Fi­na­nțe și la va­ri­i­le re­a­cții pe ca­re pro­pu­ne­rea lui Victor Pon­ta le-a is­cat. Ce­le mai mul­te mi-au pă­rut a fi des­tul de tem­be­le, de la po­ves­tea nes­fârși­tă cu us­tu­roi­ul - și pun pa­riu că poate doar unul din 20 de dă­tă­tori cu pă­re­rea să fi ci­tit cu ate­nție și până la sfârșit tex­tul în cau­ză - până la abor­dări ame­ni­nță­toa­re de ti­pul: „O să-i ara­te ei Gher­ghi­na sau ba­ro­nii, când or ve­ni pentru bani“. Es­te aici

DÎn ul­ti­mii 152 de ani, că a fost co­mu­nis­tă sau ca­pi­ta­lis­tă sau re­gat sau re­pu­bli­că, Ro­mânia a avut 151 de man­da­te de mi­niștri de fi­nan­ţe - Can­ta­cu­zeni, Bră­ti­eni, Mar­ghi­lo­mani sau Arge­toi­eni, ba chiar Ta­ke Io­nes­cu, Iu­liu Ma­niu sau Nicolae Ti­tu­les­cu, ală­turi de Ni­cu­les­cu-Mi­zil, Ion Pă­ţan, de Sto­lo­jan, Re­meș, Vlă­des­cu, Ia­lo­mi­ţe­a­nu sau Flo­rin Georgescu. Ni­cio fe­meie până la Ioana Pe­tres­cu. o per­pe­tua­re a unui mod de gândi­re ca­re, da­că ar fi cuan­ti­fi­cat, pro­ba­bil că s-ar do­ve­di mai dău­nă­tor de­cât se­ce­ta, inun­dați­i­le, cu­tre­mu­re­le sau de­zin­dus­tria­li­za­rea. Faptul că nu ne pu­tem depăși, ca pă­rți ale între­gu­lui, un soi de fa­ta­lism im­preg­nat cu bășcă­lie și cu tes­tos­te­ron; un mod de gândi­re ca­re o da­tă poate fi agre­a­bil, încă o da­tă poate fi îngă­du­it, dar ca­re ar tre­bui aban­do­nat a treia oa­ră și du­pă, pentru că de­vi­ne pă­gu­bos. Po­li­ti­ci­eni ca­re au emis tot fe­lul de ai­u­re­li, de ge­nul in­ter­zi­ce­rii închi­de­rii ca­lo­ri­fe­re­lor, li­mi­tă­ri­lor nu știu că­ror plăți sau li­mi­tă­rii ora­ru­lui su­per­mar­ke­tu­ri­lor, s-au apu­cat să ana­li­ze­ze se­man­ti­ca edi­to­ria­le­lor și să amen­de­ze la­cu­ne­le le­ga­te de prețul pâi­nii.

Da­că ne do­rim o pri­me­ni­re a cla­sei po­li­ti­ce și a ad­mi­nis­trați­ei, da­că vrem să-i de­ter­mi­năm pe ti­ne­rii șco­liți în străi­nă­ta­te să se întoar­că, da­că ne-ar plă­cea să ve­dem fi­guri noi pe sce­na po­li­ti­că, lip­si­te de tu­peu, rău­ta­te și pa­te­tism ief­tin, poate ar tre­bui să învățăm să ci­tim, să pri­vim, să as­cul­tăm, să înțe­le­gem. Într-un mod des­tul de ase­mă­nă­tor cu Ya­hoo!, Ro­mânia s-a con­frun­tat cu o he­mo­ra­gie de ta­len­te, are o su­me­de­nie de ve­te­rani ca­re nu se mai la­să duși și în ge­ne­ral sun­tem obli­gați să plă­tim tot soi­ul de „pri­me de Ro­mânia“ca­re ne us­tu­ră, de ani și ani și ani de zi­le. Con­ti­nuați voi lo­gi­ca. Ilus­trez cu o ex­ce­pți­o­na­lă pri­vi­re amar-iro­ni­că a pic­to­riței ucrai­ne­ne Ze­nai­da Se­re­bria­ko­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.