INTERNAŢIONAL: Pro­fe­ţi­i­le „ora­co­lu­lui din Oma­ha“: Nu tre­bu­ie să fii ex­pert ca să faci bani la bursă

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - de BOGDAN ANGHELUŢĂ FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

ÎN 1977, WAR­REN BUFFETT A TRI­MIS PENTRU PRI­MA OA­RĂ O SCRI­SOA­RE DES­CHI­SĂ CĂ­TRE AC­ŢI­O­NA­RII BERKSHIRE HATHAWAY. BUFFETT NOTA O SE­RIE DE PRE­VI­ZI­UNI PENTRU ANII UR­MĂ­TORI ȘI PRE­ZEN­TA STRA­TE­GIA COM­PA­NI­EI; A CON­TI­NUAT AN DE AN CU ACE­AS­TĂ PRAC­TI­CĂ, IAR FAPTUL CĂ CE­LE MAI MUL­TE DIN­TRE PRE­VI­ZI­U­NI­LE SALE S-AU ADEVERIT I-A ADUS NU­ME­LE DE „ORA­CO­LUL DIN OMA­HA“. ÎN FI­E­CA­RE AN, LA ÎNCE­PU­TUL LU­NII MAR­TIE, DIS­TRIC­TE­LE FI­NAN­CIA­RE DIN ÎNTRE­A­GA LU­ME AȘTE­AP­TĂ SCRI­SOA­REA LUI BUFFETT PENTRU A SE IN­SPI­RA DIN IDEI­LE MOGULULUI AME­RI­CAN.

ESEN A SCRISORII DE ANUL ACES­TA ES­TE UN SFAT ACOR­DAT DE BUFFETT CE­LOR CA­RE SE TEM S INVESTEASC ÎN AC IUNI: „In­ves­ti­to­rul ca­re nu știe prea mul­te des­pre in­ves­tiții, ca­re își ți­ne por­to­fo­li­ul di­ver­si­fi­cat și cos­tu­ri­le la mi­ni­mum are șan­se foar­te mari să obți­nă pro­fit. In­ves­ti­to­rul ca­re es­te re­a­list asu­pra lip­su­ri­lor sale va obți­ne pro­ba­bil, pe ter­men lung, re­zul­ta­te mai bu­ne de­cât in­ves­ti­to­rul ex­pe­ri­men­tat ca­re sca­pă din ve­de­re greșe­li­le fă­cu­te.“

War­ren Buffett sfă­tu­i­ește in­ves­ti­to­rii să își pla­se­ze ba­nii în fon­duri mu­tua­le de in­ves­tiții; el con­si­de­ră că re­zul­ta­te­le pe ter­men lung, în ca­zul unei ase­me­nea in­ves­tiții, vor fi mai bu­ne de­cât ce­le obți­nu­te prin tran­za­cți­o­na­rea ac­ti­vă. Un studiu al Fi­nan­cial Ana­lys­ts Jo­ur­nal îi dă drep­ta­te lui Buffett: pe o pe­ri­oa­dă de 40 de ani, un in­ves­ti­tor pasiv va obți­ne anual un pro­fit me­diu de 6,6% din su­ma in­ves­ti­tă, pe când unul ac­tiv doar 3,9%. ESPRE BITCOIN, UCRAINA I CO­CA-CO­LA. War­ren Buffett a vorbit, în ca­drul unui interviu re­cent acor­dat CNBC, des­pre Bitcoin, dez­vă­lu­ind că nu ar in­ves­ti bani în mo­ne­da vir­tua­lă. „Nu es­te o mo­ne­dă, nu înde­pli­nește con­diți­i­le pentru a fi. Nu aș fi sur­prins da­că ar dis­pă­rea în 10-20 de ani. Es­te un lu­cru ex­trem de spe­cu­la­tiv, iar oa­me­nii o cumpără și o vând spe­rând că va­loa­rea va crește sau va scade; es­te ace­lași lu­cru ca­re se fă­cea cu bul­bii de la­lea cu mult timp în ur­mă.“Re­fe­rin­du-se la con­flic­tul din Ucraina și ten­si­u­ni­le din zo­nă, Buffett a de­cla­rat că ar cum­pă­ra acți­uni in­di­fe­rent de re­lați­i­le di­plo­ma­ti­ce din­tre sta­te. „Da­că mi-ai spu­ne că înce­pe răz­boi­ul, aș con­ti­nua să in­ves­tesc în bursă. Sin­gu­rul lu­cru de ca­re pu­tem fi si­guri es­te faptul că, da­că vom in­tra într-un răz­boi ma­jor, va­loa­rea ba­ni­lor va scădea. Asta s-a întâmplat în tim­pul fi­e­că­rui răz­boi de până acum. Ul­ti­mul lu­cru pe ca­re ți-l do­rești es­te să ții ba­nii în ca­să.“Mi­liar­da­rul ame­ri­can a pre­ci­zat că în tim­pul ce­lui de-al doi­lea răz­boi mon­dial bur­sa din Sta­te­le Uni­te a cres­cut.

Între­bat da­că se teme re­fe­ri­tor la viitorul Co­ca-Co­la, una din ce­le mai mari com­pa­nii din por­to­fo­li­ul Berkshire Hathaway, Buffett a re­pli­cat cu ur­mă­toa­re­le sta­tis­tici: „3% din toa­te li­chi­de­le pe ca­re oa­me­nii le be­au sunt pro­du­se Co­ca-Co­la. Asta înse­am­nă 3% din li­chi­de­le con­su­ma­te de 7 miliarde de oa­meni. Deci nu, nu sunt îngri­jo­rat. Co­ca-Co­la es­te o afa­ce­re foar­te bu­nă“.

Deși acți­u­ni­le Berkshire Hathaway au cres­cut cu 18,2% în 2013, a fost unul din­tre puți­nii ani în ca­re com­pa­nia a per­for­mat sub evo­luția in­di­ce­lui S&P 500. Buffett con­si­de­ră că Berkshire poate avea o evo­luție mai bu­nă de­cât S&P atunci când piața es­te în scă­de­re sau într-o foar­te ușoa­ră creștere. În res­tul ani­lor, doar va­loa­rea in­trin­se­că a acți­u­ni­lor va crește. În cei 49 de ani de când mi­liar­da­rul a preluat con­du­ce­rea com­pa­ni­ei, va­loa­rea

D

afa­ce­rii a cres­cut cu aproa­pe 20% pe an.

Cât des­pre creștere, Buffett se aște­ap­tă ca ace­as­ta să vi­nă de la companiile mici și mij­lo­cii. În por­to­fo­li­ul Berkshire, aces­tea au generat anul tre­cut 4,7 miliarde de do­lari, în creștere cu 0,8 miliarde față de 2012, iar nu­mă­rul an­ga­jați­lor aces­to­ra a cres­cut și el cu 40.000 față de anul pre­ce­dent. „Tre­bu­ie să măr­tu­ri­sesc că unul din­tre aceștia a fost an­ga­jat la bi­ro­ul meu din Oma­ha“, no­te­a­ză iro­nic War­ren Buffett.

Ex­pli­când acți­o­na­ri­lor stra­te­gia sa de a in­ves­ti ma­siv în com­pa­nii pe ca­re nu le con­tro­le­a­ză în to­ta­li­ta­te, mi­liar­da­rul dă ca exem­plu un ci­tat al re­gi­zo­ru­lui Woo­dy Allen: „Avan­ta­jul de a fi bi­se­xual es­te că ai mai mul­te șan­se să ieși la întâlni­re sâmbă­tă se­a­ra. Si­mi­lar, ape­ti­tul nos­tru atât față de ope­ra­rea afacerilor cât și față de in­ves­tiți­i­le pa­si­ve ne dă șan­se mai mari să obți­nem pro­fit“. RACOLUL DIN OMA­HA. War­ren Buffett es­te un nu­me pe ca­re ori­ce in­ves­ti­tor ar tre­bui să îl cu­noas­că. Mai mult chiar, ori­ce dis­cuție re­fe­ri­toa­re la bursă, acți­o­nari sau tran­za­cți­o­na­re ar tre­bui să in­clu­dă cel puțin o idee sau un ci­tat al ce­le­bru­lui mi­liar­dar ame­ri­can.

În ul­ti­mii 10 ani, Buffett s-a aflat în to­pul ce­lor mai bo­gați oa­meni din lu­me, ocu­pând în 2008 pri­ma po­ziție. Re­vis­ta Ti­me l-a numit, în 2012, unul din­tre cei mai in­flue­nți oa­meni din lu­me.

Buffett es­te un brand chiar mai cu­nos­cut de­cât com­pa­nia pe ca­re o conduce de peste 40 de ani, Berkshire Hathaway. Prin in­ter­me­di­ul aces­teia, el deți­ne acți­uni la mii de com­pa­nii din lu­mea între­a­gă, prin­tre ca­re Co­ca-Co­la, Ame­ri­can Express, IBM, Gol­dman Sa­chs, Proc­ter & Gam­ble și Wal-Mart. Por­to­fo­li­ul Berkshire es­te di­ver­si­fi­cat și in­clu­de, înce­pând cu anul 2013, opt com­pa­nii din lis­ta

OFor­tu­ne 500 a ce­lor mai puternice or­ga­ni­zații din lu­me. În scri­soa­rea adre­sa­tă acți­o­na­ri­lor la înce­pu­tul lu­nii mar­tie, Buffett a amin­tit acest lu­cru: „Du­pă achi­ziția Heinz, Berkshire deți­ne opt com­pa­nii și ju­mă­ta­te din For­tu­ne 500. Au ră­mas doar 491 și ju­mă­ta­te de cum­pă­rat“.

Încă de mic co­pil, Buffett a dez­vol­tat un in­stinct pentru afa­ceri: vin­dea din ușă în ușă gu­mă de mes­te­cat, Co­ca-Co­la sau re­vis­te. Fi­ind în con­tact cu lu­mea bur­sei de la o vârstă fra­ge­dă, pentru că ta­tăl său avea pro­pria sa fir­mă de bro­ke­raj, la vârsta de 11 ani a cum­pă­rat trei acți­uni Ci­ti­es Ser­vi­ce pentru el și trei pentru so­ra sa. Pe al­bu­mul de ab­sol­vi­re, în dreptul fo­to­gra­fi­ei sale, se poate ci­ti: „Îi pla­ce ma­te­ma­ti­ca. Vi­i­tor bro­ker de bursă“. În 1957, Buf­fet a cum­pă­rat o ca­să cu cinci dor­mi­toa­re în Oma­ha pentru su­ma de 31.500 de do­lari. În 2010, 43 de ani mai târziu, War­ren Buf­fet avea ne­voie de doar pa­tru ore ca să pro­du­că ace­as­tă su­mă de bani. El lo­cu­i­ește însă în con­ti­nua­re în casa din Oma­ha. Buffett es­te și un fi­lan­trop con­vins. Ală­turi de Fun­dația Ga­tes, con­du­să de fon­da­to­rul Mi­cro­soft Bill Ga­tes și soția aces­tu­ia, Me­lin­da, Buffett a pro­mis să do­ne­ze 99 la su­tă din ave­rea sa că­tre fun­dații ca­ri­ta­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.