CO­MERŢ ELEC­TRO­NIC: Cu cât sunt mai ren­ta­bi­le cum­pă­ră­tu­ri­le online din străi­nă­ta­te?

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - de DO­RIN OAN­CEA

PE LÂNGĂ MAGAZINELE ONLINE DIN GERMANIA ȘI MAREA BRITANIE, CE­LE DIN CHI­NA AU DE­VENIT MAI PO­PU­LA­RE DESTINAŢII PENTRU CUM­PĂ­RĂ­TU­RI­LE ONLINE.

UN STUDIU AL PAYPAL RELEVĂ CĂ ÎN JUR DE O TREI­ME DIN ROMÂNII CA­RE CUMPĂRĂ ONLINE FAC ACHI­ZI­ŢII DE CÂTE­VA ORI PE TRI­MES­TRU, IAR UNUL DIN

CINCI CEL PU­ŢIN ODA­TĂ PE LU­NĂ.

LA ÎNTRE­BA­REA „DE CE?“R SPUNSUL ES­TE SIM­PLU: prețurile mai mici, ace­as­ta fi­ind opi­nia a 44% din­tre cei 1.800 de uti­li­za­tori ches­ti­o­nați. Un pro­cent mai re­dus (17%) spun că achi­ziți­o­nea­ză online pentru că doar aco­lo gă­sesc pro­du­se­le ca­re îi in­te­re­se­a­ză. Elec­tro­ni­ce­le sunt une­le din­tre pro­du­se­le ce­le mai cum­pă­ra­te online de că­tre români. De exem­plu, iPad Air 16GB WiFi con­ti­nuă să fie unul din­tre pro­du­se­le pre­fe­ra­te, ca­re poate fi cum­pă­rat din Sta­te­le Uni­te la un preț, fără cos­turi adiți­o­na­le in­clu­se, cu cir­ca 40% mai mic de­cât în magazinele românești, eco­no­mia fi­ind de peste 900 de lei.

Magazinele ame­ri­ca­ne, bri­ta­ni­ce și asia­ti­ce pot fi lua­te în con­si­de­rație și atunci când e vor­ba de ca­me­re foto; de exem­plu, un So­ny Alpha A58 es­te dis­po­ni­bil pe aces­te pi­ețe la un preț de cir­ca 1.650 lei, cu 30% mai mic de­cât prețul me­diu de 2.500 lei din magazinele românești, pre­ci­ze­a­ză cei de la PayPal, companie de plăți online cu peste 143 milioane de con­turi active pe 193 de pi­ețe și ope­rați­uni în 26 de va­lu­te. Când es­te vor­ba de con­so­le­le pentru jo­curi vi­deo, magazinele online de pe piața ger­ma­nă ofe­ră So­ny Playsta­ti­on IV 500GB la un preț cu 35% mai mic de­cât cel la ca­re con­so­la se vin­de pe piața din Ro­mânia. OSMETICELE SUNT O ALT CA­TE­GO­RIE DE PRO­DU­SE DIS­PO­NI­BIL LA PRE URI MAI MICI ÎN MAGAZINELE ONLINE STR INE: un com­plex Estee Lau­der Ni­ght Re­pair Cre­me e dis­po­ni­bil în SUA pentru un preț cu cir­ca 40% mai mic de­cât în Ro­mânia, în timp ce un Pa­co Ra­ban­ne Invic­tus Eau de Toi­let­te 50 ml cos­tă în Marea Britanie cu 30% mai puțin de­cât în Ro­mânia.

Stu­di­ul PayPal a in­clus ma­ga­zi­ne online din Sta­te­le Uni­te, Germania, Marea Britanie, Rusia, Chi­na și din mai mul­te pi­ețe din Europa Cen­tra­lă și de Est. Plăți­le re­a­li­za­te prin in­ter­me­di­ul plat­for­mei de că­tre uti­li­za­to­rii din Ro­mânia au fost fă­cu­te, în pe­ri­oa­da 2012-

C2013, în special că­tre ma­ga­zi­ne online din Marea Britanie, Chi­na, Germania și Sta­te­le Uni­te. Cea mai im­por­tan­tă evo­luție a fost înre­gis­tra­tă de plăți­le fă­cu­te că­tre magazinele bri­ta­ni­ce, ca­re au cres­cut cu 38% în 2013 com­pa­ra­tiv cu anul an­te­ri­or, și de ce­le des­ti­na­te ma­ga­zi­ne­lor din Chi­na, cu un plus de 28%. Ur­mă­toa­re­le des­ti­nații au fost Germania, în creștere cu 25%, și Sta­te­le Uni­te (18%). Cei ca­re cum­pa­ră din Sta­te­le Uni­te pot achi­ziți­o­na elec­tro­ni­ce la prețuri cu 39% mai mici de­cât în magazinele românești, jo­curi și ju­că­rii mai ief­ti­ne cu 61%, plă­tesc cu 40% mai puțin pentru cos­me­ti­ce și cu 26% mai puțin pentru hai­ne.

Atunci când des­ti­nația pentru cum­pă­ră­turi es­te Marea Britanie, jocurile și ju­că­ri­i­le sunt dis­po­ni­bi­le aici la ju­mă­ta­te din prețul din Ro­mânia, hai­ne­le sunt cu peste o trei­me mai ief­ti­ne (36%), în timp ce elec­tro­ni­ce­le și cos­me­ti­ce­le pot fi cum­pă­ra­te la prețuri cu 30% mai mici de­cât ce­le din magazinele românești. Din Germania, hai­ne­le

sunt achi­ziția cea mai bu­nă, prețurile lor fi­ind cu 60% mai mici de­cât în Ro­mânia, dar eco­no­mii im­por­tan­te pot fi fă­cu­te și la cos­me­ti­ce, de 40%, jo­curi și ju­că­rii - 47% - și elec­tro­ni­ce, de 26%. Chi­na es­te im­ba­ta­bi­lă la ju­că­rii, mai ief­ti­ne cu 76%, și hai­ne, cu 33%.

To­tuși, în ca­zul achi­ziți­i­lor din străi­nă­ta­te, cum­pă­ră­to­rii tre­bu­ie să știe că pot apă­rea taxe su­pli­men­ta­re ca­re se adau­gă la prețul pro­du­se­lor cum­pă­ra­te; es­te vor­ba de ta­xe­le va­ma­le sau ta­xa pe va­loa­re adău­ga­tă. În Ro­mânia, per­soa­ne­le ca­re achi­ziți­o­nea­ză pro­du­se online cu va­loa­re sub 150 de eu­ro nu plă­tesc taxe va­ma­le, dar plă­tesc TVA. Da­că va­loa­rea pro­du­su­lui es­te mai mică de 50 de eu­ro, nu se plă­tesc taxe su­pli­men­ta­re. Pentru achi­ziți­i­le cu va­lori mai mari, de peste 150 de eu­ro, cum­pă­ră­to­rii din Ro­mânia plă­tesc numai ta­xa pe va­loa­re adău­ga­tă, atunci când pro­du­sul pro­vi­ne din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Da­că pro­du­se­le de va­loa­re ma­re sunt achi­ziți­o­na­te din afa­ra spați­u­lui co­mu­ni­tar, ta­xe­le va­ma­le va­ria­ză și sunt con­for­me cu re­gle­men­tă­ri­le in­ter­nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.