CAPITALISTUL SĂP­TĂ­MÂNII: Evan Wil­liams, fon­da­to­rul Twit­ter

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS -

CEvan Wil­liams a fon­dat do­uă din­tre ce­le mai mari afa­ceri din istoria In­ter­ne­tu­lui: Blog­ger, o plat­for­mă pe ca­re oa­me­nii își pot crea jur­na­le, și Twit­ter, o apli­cație ca­re per­mi­te tran­smi­te­rea de me­sa­je scur­te.

Evan Clark Wil­liams s-a năs­cut pe 31 mar­tie 1972 la o fer­mă din statul ame­ri­can Ne­bras­ka, un­de și-a petrecut cea mai ma­re par­te a co­pi­lă­ri­ei. A ur­mat cur­su­ri­le uni­ver­si­tății Ne­bras­ka-Lin­coln, însă a re­nu­nțat du­pă un an și ju­mă­ta­te. Du­pă stu­dii, Wil­liams a lu­crat în domeniul teh­no­lo­gi­ei pentru di­fe­ri­te fir­me în Flo­ri­da și Dal­las. În 1996, el s-a mu­tat în Ca­li­for­nia pentru a lu­cra în ca­drul com­pa­ni­ei O’Reil­ly Media, la de­par­ta­men­tul de mar­ke­ting. A re­nu­nțat pentru a de­ve­ni fre­e­lan­cer, re­a­li­zând co­duri de pro­gra­me pentru com­pa­nii pre­cum Intel sau Hew­lett-Pac­kard.

Evan Wil­liams a fon­dat ală­turi de Meg Ho­u­ri­han com­pa­nia Py­ra Labs pentru a dezvolta pro­gra­me de pro­ject ma­na­ge­ment. Una din apli­cați­i­le pro­gra­mu­lui a avut un suc­ces apar­te, de­venind ce­ea ce publicul a cu­nos­cut ca „Blog­ger“. Prin in­ter­me­di­ul aces­tei apli­cații, Wil­liams es­te considerat unul din­tre cei mai im­por­ta­nți pro­mo­tori ai fe­no­me­nu­lui „blog“. În fe­brua­rie 2003, Goo­gle a achi­ziți­o­nat Py­ra Labs; tran­za­cția a dus atât la po­pu­la­ri­za­rea Blog­ger.com, cât și la cea a lui Wil­liams. Fi­ind de­ja cu­nos­cut ca unul din­tre pi­o­ni­e­rii aplicațiilor online, Evan Wil­liams a fost numit de Mas­sa­chu­set­ts Insti­tu­te of Te­chno­lo­gy, în 2003, unul din­tre cei mai im­por­ta­nți 100 de in­ven­ta­tori ai lu­mii sub 35 de ani.

În 2006, a fon­dat Obvi­o­us Corp., fir­ma ca­re avea să dez­vol­te Twit­ter. Trei ani mai târziu, si­te-ul de analiză com­pe­te. com nu­mea Twit­ter a treia rețea so­cia­lă din lu­me ca nu­măr de uti­li­za­tori. Evan Wil­liams a ocu­pat fun­cția de CEO al Twit­ter în pe­ri­oa­da 2008-2010, re­nu­nțând la po­ziție pentru a se pu­tea con­cen­tra pe lansarea unor noi start-up-uri.

Du­pă lis­ta­rea Twit­ter la bursă, ave­rea lui Wil­liams se va ri­di­ca la peste 8 miliarde de do­lari.

Evan Wil­liams a anu­nțat de cu­rând lansarea unei noi plat­for­me, nu­mi­tă Me­di­um.com, ca­re va per­mi­te uti­li­za­to­ri­lor să pos­te­ze ma­te­ria­le mai com­ple­xe și co­nec­ta­te la alte ar­ti­co­le de pe si­te-uri pre­cum Blog­ger.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.