COM­PA­NII: Arta de a croi ma­ga­zi­ne

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - de CRISTINA ROȘCA FOTO: VICTOR CIUPULIGA

MEDA WEIDLE ARE 40 DE ANI I ACUM MAI BI­NE DE UN DE­CE­NIU A DE­CIS S IA SPA II DIN MAL­LURI, S LE AMENAJEZE I S LE TRAN­SFOR­ME ÎN MA­GA­ZI­NE LA CHEIE PENTRU RE­TAI­LERI MONDIALI PRE­CUM H&M, MANGO SAU KENVELO. MAI MULT, ACUM CIR­CA TREI ANI A DE­CIS S Î I DEZ­VOL­TE BU­SI­NES­SUL ÎNTR-O NOU DIREC IE I S Î I COM­PLE­TE­ZE POR­TO­FO­LI­UL CU PRODUC IA DE MO­BI­LI­ER PENTRU MA­GA­ZI­NE.

bsol­ven­tă a Fa­cul­tății de Li­te­re și Lim­bi Străi­ne, antre­pre­noa­rea a intrat în bu­si­nes­sul de ame­na­ja­re in­te­gra­lă a spați­i­lor co­mer­cia­le sau de „fit-out“de ma­ga­zi­ne, du­pă cum o nu­mește ea, la înce­pu­tul ani­lor 2000, când pe piața lo­ca­lă de mo­dă nu­mă­rul de bran­duri era li­mi­tat. Oda­tă cu in­tra­rea de nu­me gre­le pre­cum Za­ra, Kenvelo sau Mango, piața s-a dez­vol­tat și oda­tă cu ea și bu­si­nes­sul Duo De­sign al Me­dei Weidle. Astă­zi, com­pa­nia are în por­to­fo­liu cir­ca 700 de ma­ga­zi­ne ame­na­ja­te pentru nu­me mari pre­cum H&M, Mango, Mo­ti­vi, Next și toa­te bran­du­ri­le din gru­pul Kenvelo (bran­dul cu ace­lași nu­me, Tom Tai­lor, Ti­me­o­ut, Lee Coo­per, Bri­o­che Do­ree și Mim).

„Lu­crăm mai mult cu bran­du­ri­le in­ter­nați­o­na­le de­oa­re­ce măr­ci­le lo­ca­le sunt și puți­ne și nici nu au pla­nuri DESIGNER DE MA­GA­ZI­NE

„Sunt bran­duri ca­re vin cu con­cep­tul de­ja sta­bi­lit in­tern, iar noi tre­bu­ie doar să îl re­a­li­zăm, însă exis­tă și bran­duri pentru ca­re noi fa­cem con­cep­tul, și aco­lo tre­bu­ie să gă­sim un model de ma­ga­zin un­de de­sig­nul se îmbi­nă și cu fun­cți­o­na­lul și cu es­te­ti­cul.“Pentru re­a­li­za­rea unui ast­fel de ma­ga­zin sunt ne­ce­sa­re între 10 și 50 de zi­le, în fun­cție de su­pra­fața aces­tu­ia și de com­ple­xi­ta­tea proi­ec­tu­lui. Cos­tul di­fe­ră la rândul său în fun­cție de de ex­pan­si­u­ne foar­te am­biți­oa­se.“Doar anul tre­cut Duo De­sign a ame­na­jat 43 de uni­tăți, iar pentru acest an sunt pla­ni­fi­ca­te alte 35. Pla­nu­ri­le com­pa­ni­ei sunt in­flue­nța­te de nu­mă­rul de des­chi­deri ope­rat de re­tai­leri și ast­fel de nu­mă­rul de centre co­mer­cia­le și par­curi noi de re­tail.

Com­pa­nia Duo De­sign preia de la cen­tre­le co­mer­cia­le o „car­ca­să de be­ton“pe ca­re ulterior o re­mo­de­le­a­ză, o fi­ni­se­a­ză atât la ni­vel de con­stru­cție cât și la ni­vel de in­sta­lații - elec­tri­ce, de aer con­diți­o­nat - și o dă re­tai­le­ri­lor „la cheie“, ast­fel că aceștia din ur­mă nu mai tre­bu­ie de­cât să își așe­ze hai­ne­le în raf­turi sau pe ume­raș.

ar­hi­tec­tu­ra spați­u­lui, de ma­te­ria­le­le ale­se, de in­sta­lații și de sis­te­me­le au­dio-vi­deo. Prețul de exe­cuție al con­cep­tu­lui de ma­ga­zin se sta­bi­lește fie anual, un preț de vo­lum, fie es­te li­ci­tat fi­e­ca­re proi­ect în par­te, în fun­cție de politica fi­e­că­rui brand și a con­diți­i­lor ne­go­cia­te. Meda Weidle nu ofe­ră însă ci­fre.

În fi­e­ca­re din ul­ti­mii ani ju­că­to­rii mari de pe piața de mo­dă, în frun­te cu gru­pul Indi­tex (pro­pri­e­ta­rul Za­ra), H&M și Kenvelo, au ți­nut apă­sa­tă pe­da­la de ex­pan­si­u­ne. Ei iau ast­fel lo­cul mi­ci­lor bran­duri ca­re trag obloa­ne­le și pa­ria­ză pe re­veni­rea ape­ti­tu­lui de con­sum al ro­mâni­lor și pe creșterea pi­eței de mo­dă. Un ro­mân chel­tu­ie în me­die 50 de lei pe lu­nă pe hai­ne și încă­lță­min­te, mult sub ni­ve­lul din vest și chiar sub ni­ve­lul din re­gi­u­ne.

Re­tai­lul lo­cal s-a dez­vol­tat pu­ter­nic în ul­ti­mii ani, atât pe seg­men­tul de mo­dă, cât și pe cel ali­men­tar sau de cos­me­ti­ce. „Mi-amin­tesc că pri­mul nos­tru cli­ent a fost un ma­ga­zin lo­cal de cos­me­ti­ce. A fost foar­te di­fi­cil la înce­put să gă­sim cli­e­nți, piața era încă ne­dez­vol­ta­tă.“Din­tre re­tai­le­rii mari, pri­mul cli­ent a fost Kenvelo, în 2002, iar du­pă si­ne bran­dul a atras și alte nu­me. De alt­fel, astă­zi Duo De­sign realizează ame­na­ja­rea spați­i­lor tu­tu­ror bran­du­ri­lor din grup.

O OPOR­TU­NI­TA­TE DE BUSINESS

Du­pă ce a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Li­te­re și Lim­bi Străi­ne Meda Weidle s-a an­ga­jat în de­par­ta­men­tul de cre­ație al unei age­nții de pu­bli­ci­ta­te. A ră­mas aco­lo timp de doi ani, du­pă ca­re a de­cis să pu­nă ba­ze­le, împreu­nă cu un par­te­ner, ale unei fir­me pro­prii. „Voiam să fiu antre­pre­nor.“Ast­fel, a fost cre­a­tă com­pa­nia Duo De­sign, ca­re în pri­mii doi ani de fun­cți­o­na­re pro­du­cea sig­na­lis­ti­că. Ulterior, antre­pre­noa­rea împreu­nă cu aso­cia­tul său, ca­re între timp mai păs­tre­a­ză doar o par­ti­ci­pație mi­no­ri­ta­ră în companie, au de­cis că piața es­te pri­el­ni­că pentru o altă di­re­cție de dez­vol­ta­re - ame­na­ja­rea in­te­gra­lă a spați­u­lui co­mer­cial. „Am res­truc­tu­rat com­pa­nia, am cre­at o no­uă echi­pă ca­re in­clu­de mai mul­te di­vi­zii - de proi­ec­ta­re, de exe­cuție teh­ni­că, de ar­hi­tec­tu­ră și, mai nou, de pro­du­cție.“În to­tal, Duo De­sign are astă­zi 18 angajați, că­ro­ra li se adau­gă alți 100 sub­con­trac­tați. Nu­mă­rul per­soa­ne­lor sub­con­trac­ta­te va­ria­ză în fun­cție de volumul de mun­că și de nu­mă­rul de proiecte ca­re se des­fășoa­ră si­mul­tan. „Avem angajați ca­re lu­cre­a­ză cu noi încă de la înce­put. Mi-amin­tesc că la mo­men­tul ace­la, deși era di­fi­cil să gă­sești cli­e­nți, piața era la înce­put, ast­fel că era loc să îți pui în prac­ti­că idei­le și ave­ai că­tre ce să îți ca­na­li­ze­zi am­biția și efor­tul.“

În ur­mă cu trei ani Meda Weidle a de­cis să adau­ge o no­uă di­vi­zie bu­si­nes­su­lui său, respectiv pro­du­cția de mo­bi­li­er pentru ma­ga­zi­ne, di­vi­zie ca­re îi com­ple­te­a­ză ast­fel por­to­fo­li­ul de pro­du­se și ser­vi­cii. Duo De­sign a înce­put pro­du­cția în ur­mă cu trei ani, și astă­zi ace­as­ta es­te prin­ci­pa­la di­re­cție de dez­vol­ta­re a com­pa­ni­ei. „Avem o uni­ta­te pro­prie de pro­du­cție în București un­de re­a­li­zăm mo­bi­li­er atât pentru ma­ga­zi­ne din Ro­mânia cât și din afa­ra ță­rii. La un mo­ment dat am ana­li­zat bu­si­nes­sul și am ob­ser­vat că noi mon­tam mo­bi­li­er însă nu îl pro­du­ce­am noi, era ce­va ce ne lip­sea din por­to­fo­liu.“De anul tre­cut com­pa­nia a înce­put să ex­por­te mo­bi­li­e­rul pro­dus în București - pe plat­for­ma Faur - că­tre pi­ețe­le un­de sunt des­chi­se ma­ga­zi­ne Ti­me­o­ut și Tom Tai­lor. Pe piața lo­ca­lă ce­le do­uă bran­duri se află în por­to­fo­li­ul Kenvelo. „În pre­zent pro­du­cția de mo­bi­li­er re­pre­zin­tă 30% din cifra de afa­ceri a com­pa­ni­ei, însă vrem ca într-un an și ju­mă­ta­te să ajun­gă la 60%. Es­te o di­vi­zie ca­re se dez­vol­tă, pe o piață un­de exis­tă ce­re­re.“Ast­fel, Duo De­sign și-a bu­ge­tat pentru acest an ame­na­ja­rea „la cheie“a 35 de ma­ga­zi­ne și mo­bi­la­rea cu pro­du­se din pro­du­cția pro­prie a 20-30 de uni­tăți. „Pe piața lo­ca­lă de re­tail încă mai es­te loc de dez­vol­ta­re, cred că noi bran­duri pot ve­ni în lo­cul ce­lor ca­re nu au reușit să se adap­te­ze com­por­ta­men­tu­lui de con­sum al ro­mâni­lor și nu au avut evo­luții po­zi­ti­ve. Mai mult, ce­le exis­ten­te vor con­ti­nua să des­chi­dă ma­ga­zi­ne.“

Ce­le mai im­por­tan­te cinci bran­duri de mo­dă du­pă cifra de afa­ceri - Indi­tex, H&M, C&A, Kenvelo și Tak­ko - au împreu­nă cir­ca 300 de ma­ga­zi­ne și un business to­tal es­ti­mat în 2013 la 400 mil. eu­ro. Duo De­sign a obți­nut anul tre­cut afa­ceri de 5 milioane de eu­ro și es­ti­me­a­ză o stagnare a bu­si­nes­su­lui în 2014. Cri­za fi­nan­cia­ră s-a re­si­mțit și în domeniul ame­na­jă­ri­lor de spații co­mer­cia­le, ne­go­ci­e­ri­le cu re­tai­le­rii fi­ind tot mai du­re, lup­ta fi­ind con­cen­tra­tă, la fel ca în toa­te ce­le­lal­te do­me­nii, pe preț. Meda Weidle a reușit însă să dez­vol­te o no­uă li­nie de business - pro­du­cția de mo­bi­li­er pentru ma­ga­zi­ne - di­vi­zie ce urmează a se tran­sfor­ma în vârful de lan­ce al Duo De­sign.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.