Ro­mânia nu-i ca Bel­gia

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Opo­ziția preșe­din­te­lui Traian Bă­ses­cu - su­sți­nu­tă ferm de PDL și PMP prin con­tes­tați­i­le de­pu­se la CCR și vag de PNL - pri­vind înscău­na­rea unui nou guvern Pon­ta cu un pro­gram de gu­ver­na­re schim­bat are ca unic te­mei rein­tra­rea la gu­ver­na­re a UDMR, ale că­rei re­ven­di­cări spe­ci­fi­ce le­ga­te de au­to­no­mia se­cu­i­lor și învăță­mântul su­pe­ri­or în lim­ba ma­ter­nă sunt bă­nu­i­te a ex­ce­da ca­drul pro­gra­mu­lui cu ca­re USL a venit la pu­te­re du­pă ale­ge­ri­le din 2012. Teh­nic vor­bind, deci, opo­ziția res­pec­ti­vă es­te co­rec­tă, numai că în prac­ti­că, in­clu­siv în prac­ti­ca po­li­ti­că din Ro­mânia (de pil­dă, du­pă spar­ge­rea Alia­nței DA și ieși­rea de la gu­ver­na­re a fos­tu­lui PD, sau du­pă veni­rea la pu­te­re a unui guvern PDL-PSD în 2008), ni­meni n-a ce­rut că­de­rea gu­ver­nu­lui și n-a con­tes­tat la CCR schim­bă­ri­le ine­ren­te, ta­ci­te, în ra­port cu pro­gra­me­le de gu­ver­na­re cu ca­re res­pec­ti­ve­le echipe po­li­ti­ce au venit la pu­te­re, spre a nu mai vor­bi de nu­me­roa­se­le schim­bări de pro­gram in­du­se în toa­te gu­ver­nă­ri­le, in­clu­siv în gu­ver­ne­le Boc, de ce­ri­nțe­le FMI sau pur și sim­plu de ale cri­zei. Glu­ma preșe­din­te­lui CCR, Au­gus­tin Ze­gre­an, că Bel­gia a stat foar­te bi­ne fără guvern o pe­ri­oa­dă des­tul de lun­gă n-a fost de­loc o glu­mă bu­nă, ți­nând cont de di­fe­re­nțe­le uriașe de per­ce­pție ale co­mu­ni­tății fi­nan­cia­re în ra­port cu Ro­mânia, respectiv Bel­gia, cu toți ana­liștii fi­nan­ciari spu­nând la uni­son că pa­gu­be­le pentru leu și pentru economie ale mi­ni­cri­zei de guvern ge­ne­ra­te de ru­pe­rea USL nu sunt li­mi­ta­te de­cât de vi­te­za cu ca­re noul guvern se va in­sta­la în fun­cție. În ce­le din ur­mă, atât preșe­din­te­le Bă­ses­cu și CCR, cât și pre­mi­e­rul Pon­ta au pă­rut a fi înțe­les că Ro­mânia nu-i ca Bel­gia, ast­fel încât preșe­din­te­le a sem­nat nu­mi­rea noi­lor mi­niștri, iar Gu­ver­nul a apro­bat ac­tua­li­za­rea pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re, chiar da­că, în cu­vin­te­le lui Victor Pon­ta, pro­gra­mul înain­te de ac­tua­li­za­re era în pro­po­rție de 98-99% ace­lași pe ca­re Par­la­men­tul îl apro­ba­se de­ja.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.