ȘAN­SE­LE GU­VER­NU­LUI PON­TA III

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

In­di­fe­rent de de­ci­zia CCR, no­ua alian­ţă va re­ţi­ne pro­ba­bil pu­te­rea, întru­cât are peste 55% din par­la­men­tari, așa că ac­ţi­u­ni­le re­cen­te vor men­ţi­ne doar sce­na po­li­ti­că într-o sta­re de ex­pec­ta­ti­vă, no­te­a­ză eco­no­miștii de la ING Bank: „Ace­as­tă sta­re ar pu­tea evo­lua spre ale­geri an­ti­ci­pa­te, însă un ase­me­nea sce­na­riu nu are o pro­ba­bi­li­ta­te re­zo­na­bi­lă nici ca sce­na­riu de risc; preșe­din­te­le ar pu­tea im­pul­si­o­na un ast­fel de re­zul­tat, însă nu ve­dem be­ne­fi­ci­i­le unui ase­me­nea eveni­ment“. Ana­liștii de la BCR văd un ca­bi­net Pon­ta re­ma­niat ră­mânând în func­ţie cel pu­ţin până la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din noi­em­brie, având în ve­de­re spri­ji­nul par­la­men­tar de ba­ză (PSD, PC și UNPR - 48%, plus UDMR și mi­no­ri­tă­ţi­le - 7%), deși adau­gă că ba­lan­ţa pu­te­rii s-ar pu­tea schim­ba spre sfârși­tul anu­lui, da­că urmă­to­rul preșe­din­te ar pro­veni din opo­zi­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.