RO­MÂNIA ACCELEREAZĂ LA PRO­DUC­ŢIA DE MAȘINI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE -

Pro­duc­ţia re­cord de mașini asam­bla­te la Mi­o­veni și Crai­o­va a pro­pul­sat Ro­mânia pe lo­cul opt în to­pul ce­lor mai mari ţări pro­du­că­toa­re din Europa, de­pășind, în pre­mi­e­ră, Ita­lia și Bel­gia. Pro­duc­ţia anu­lui 2013 a fost de 410.997 de au­to­tu­ris­me, în creștere cu 26% com­pa­ra­tiv cu anul an­te­ri­or. În Ita­lia s-au asam­blat aproa­pe 388.500 de mașini, cu 2% mai pu­ţin de­cât în 2012, iar Bel­gia, ca­re în ur­mă cu ze­ce ani se pu­tea lău­da cu peste un mi­li­on de mașini asam­bla­te anual, a pierdut, în 2013, 36% din pro­duc­ţie, ajun­gând la 324.700 de au­to­tu­ris­me. Creșterea pro­duc­ţi­ei ar pu­tea con­ti­nua și în acest an, du­pă ce Da­cia a lansat, în a do­ua par­te a anu­lui tre­cut, ver­si­u­nea fa­ce­lift a SUV-ului Dus­ter, ca­re, ală­turi de San­de­ro, re­pre­zin­tă cel mai bi­ne vândut model din ga­mă, dar și cel mai scump. Mai mult, am înre­gis­trat anul tre­cut cea mai ma­re creștere a pro­duc­ţi­ei de au­to­tu­ris­me din Europa, în con­tex­tul în ca­re șa­se din ce­le mai mari ze­ce ţări pro­du­că­toa­re au înre­gis­trat scă­deri. „În 2014 vom merge pe ca­pa­ci­ta­tea ma­xi­mă, de peste 340.000 de uni­tă­ţi, si­mi­lar cu 2013. Toa­tă dis­cu­ţia stă în par­cur­sul uzi­nei Ford. Dar ga­ran­tat am­be­le uzi­ne anul aces­ta nu au cum să nu ai­bă o creștere de 5%. Da­cia merge cu o ga­mă de pro­du­se foar­te noi com­pa­ra­tiv cu du­ra­ta de via­ţă a au­to­mo­bi­le­lor și sper ca și Ford să adu­că o con­tri­bu­ţie su­pli­men­ta­ră fa­ţă de 2013“, spu­ne Con­stan­tin Stroe, preșe­din­te al Aso­cia­ţi­ei Con­struc­to­ri­lor de Au­to­mo­bi­le (ACAROM) și vi­ce­preșe­din­te al Au­to­mo­bi­le Da­cia. Da­că pro­duc­ţia de au­to­tu­ris­me ar crește în acest an cu 5%, ace­as­ta ar atin­ge un vo­lum de peste 430.000 de uni­tă­ţi, iar în ca­zul în ca­re Po­lo­nia ar scădea tot cu 12% în acest an, cum s-a întâmplat în 2013, pro­duc­ţia sa ar ajun­ge la mai pu­ţin de 420.000 de mașini. De­pășind Po­lo­nia la pro­duc­ţie, Ro­mânia ar ajun­ge pe lo­cul șap­te în Europa, adi­că li­de­rul eșa­lo­nu­lui se­cund în to­pul con­struc­to­ri­lor. „Pon­de­rea im­por­tan­tă a in­dus­tri­ei au­to în ex­por­tu­ri­le Ro­mâni­ei con­fir­mă atrac­ti­vi­ta­tea și po­ten­ţia­lul Ro­mâni­ei ca des­ti­na­ţie pentru pro­duc­ţie si ac­ti­vi­tă­ţi cu va­loa­re adău­ga­tă. Prin pris­ma po­zi­ţi­ei stra­te­gi­ce, a cos­tu­ri­lor com­pe­ti­ti­ve și a unei for­ţe de mun­că bi­ne pre­gă­ti­te, Ro­ma­nia poate de­ve­ni o poar­tă între est și vest, va­lo­ri­fi­când ast­fel un po­ten­ţial im­por­tant nu numai de tran­zit al flu­xu­ri­lor de măr­furi, dar și unul de pre­lu­cra­re/pro­ce­sa­re (asam­bla­re, cus­to­mi­za­re etc.). Acest avan­taj competitiv tre­bu­ie însă pro­mo­vat și ex­ploa­tat și, evi­dent, tre­bu­ie sus­ţi­nut prin­tr-o stra­te­gie uni­ta­ră ca­re să aco­pe­re dezvoltarea in­fras­truc­tu­rii, cre­a­rea unui sis­tem fis­cal și va­mal competitiv și sus­ţi­ne­rea sis­te­mu­lui edu­ca­ţi­o­nal“, a spus Bogdan Bel­ciu, par­te­ner, Ser­vi­cii de Consultanţă pentru Ma­na­ge­ment, PwC Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.