FLY RO­MÂNIA, SPRE ITA­LIA ȘI GERMANIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE -

Com­pa­nia aeriană TEN Air­ways, con­tro­la­tă de omul de afa­ceri Ovi­diu Ten­der, in­tră cu zbo­ruri re­gu­la­te sub bran­dul Fly Ro­mânia pe pia­ţa aeriană. Pri­me­le zbo­ruri vor fi efec­tua­te pe ru­ta Tul­cea - București și Tul­cea - Ber­ga­mo (Ita­lia). Aces­tea vor fi pri­me­le cur­se re­gu­la­te ope­ra­te de pe aeroportul din Tul­cea, ca­re a avut anul tre­cut un tra­fic de doar 1.887 de pa­sa­geri. „De pe aeroportul nos­tru va zbu­ra o ae­ro­na­vă de tip McDon­nell Do­u­glas spre București și spre Ber­ga­mo (în apro­pi­e­re de Mi­la­no). Lu­na ace­as­ta sem­năm con­trac­tul“, a spus Con­stan­tin Albu, di­rec­to­rul ge­ne­ral al ae­ro­por­tu­lui din Tul­cea. Deși aeroportul din Tul­cea are po­ten­ţial de dez­vol­ta­re din pris­ma tra­fi­cu­lui tu­ris­tic în Del­ta Du­nă­rii, până acum a func­ţi­o­nat doar ca ae­ro­port pentru zbo­ruri ne­re­gu­la­te. Cătălin Bu­ţă, di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei ae­ri­e­ne TEN Air­ways, a de­cla­rat că a fost cre­at un nou brand - Fly Ro­mânia - pentru zbo­ru­ri­le re­gu­la­te ca­re vor fi ope­ra­te de companie, în pri­ma fa­ză spre Ita­lia și ulterior spre Germania. TEN Air­ways ope­re­a­ză în sis­tem char­ter și în sis­tem ACMI (închi­ri­e­rea ae­ro­na­ve­lor cu tot cu echi­paj și ce­le­lal­te ser­vi­cii, pentru a ope­ra în nu­me­le com­pa­ni­ei ca­re preia ae­ro­na­va) în ţări din Europa, Asia și Afri­ca. Prin­tre cli­en­ţii com­pa­ni­ei de pe con­ti­nen­tul afri­can se nu­mă­ră Air Se­ne­gal, Rwan­da Air, Air Ivoi­re, iar din Europa com­pa­nia ro­mâneas­că Blue

Air, Ae­ge­an Air­li­nes, Du­brov­nik Air­li­ne și alte­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.