ERATĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE -

În nu­mă­rul 461, din 3 mar­tie, al re­vis­tei Business Ma­ga­zin, a fost pu­bli­cat ar­ti­co­lul „Mai Puţine Po­veri“, re­fe­ri­tor la res­truc­tu­ra­rea com­pa­ni­ei Ce­ma­con. În tex­tul ar­ti­co­lu­lui s-au stre­cu­rat o se­rie de erori: cifra de afa­ceri a com­pa­ni­ei pentru 2013 a fost ex­pri­ma­tă în eu­ro. Co­rect es­te „cifra de afa­ceri a Ce­ma­con în 2013 a fost de 48 de milioane de lei“. În text se fa­ce re­fe­ri­re la un cre­dit de­ţi­nut de Ce­ma­con la BCR în va­loa­re de 12 milioane de eu­ro. Infor­ma­ţia co­rec­tă es­te: „pa­che­tul de cre­di­te de peste 26 de milioane de eu­ro“. De ase­me­nea, ar­ti­co­lul men­ţi­o­nea­ză că „BCR a tran­sfe­rat 12 milioane de eu­ro din da­to­ria com­pa­ni­ei că­tre un nou in­ves­ti­tor, fondul de investiţii ac­tual KJK Fund II, ca­re a preluat un pa­chet de 33% din ca­pi­ta­lul social al Ce­ma­con“. Co­rect es­te: „BCR a tran­sfe­rat da­to­ria de 12 milioane de eu­ro a com­pa­ni­ei că­tre fondul de investiţii Business Capital For Ro­ma­nia Oppor­tu­ni­ty Fund Coo­pe­ra­ti­ef UA, ca­re o poate con­ver­ti într-un nu­măr de ac­ţi­uni cel mult egal cu 33% din ca­pi­ta­lul social al com­pa­ni­ei, cât deţine cel mai ma­re ac­ţi­o­nar ac­tual, KJK Fund II.“Ne ce­rem scu­ze pentru ne­plă­ce­ri­le cau­za­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.