PIA­ŢA BE­RII REINTRĂ ÎN ZO­DIA SCĂDERILOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE -

Vânză­ri­le de be­re s-au re­dus cu 4% în 2013, mar­când pri­mul an de scă­de­re du­pă ce în 2011 și 2012 industria pă­rea că a de­pășit pe­ri­oa­da dificilă de criză și reuși­se să cre­as­că. Ast­fel, în 2013 s-au vândut 17 milioane de hec­to­li­tri pe be­re (adi­că 1,7 mld. li­tri sau 3,4 miliarde de do­ze de 0,5 li­tri), cu 3 milioane de hec­to­li­tri mai pu­ţin de­cât în 2008, când a fost atins vârful con­su­mu­lui în ace­as­tă in­dus­trie. Res­pon­sa­bil pentru de­cli­nul vânză­ri­lor de be­re de anul tre­cut a fost se­zo­nul es­ti­val mai ca­pri­ci­os în opi­nia be­ra­ri­lor, ca­re nu a mai scos oa­me­nii la te­ra­se. Încă de la mij­lo­cul anu­lui, re­pre­zen­tan­ţii Aso­cia­ţi­ei Be­ra­rii Ro­mâni­ei (ca­re gru­pe­a­ză cei mai mari pro­du­că­tori lo­ca­li) spu­neau că ploaia a venit cum nu se pu­tea mai prost: du­pă-amia­za și în tim­pul we­e­ken­du­lui, atunci când con­su­ma­to­rii ar fi fost dis­puși să ia­să în oraș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.