DRU­MUL GA­ZU­LUI RU­SESC SPRE EUROPA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Plo­uă cu pla­nuri de spri­jin pentru Ucraina din par­tea Ves­tu­lui: mi­niștrii de fi­na­nțe G7 au emis un co­mu­ni­cat co­mun în ca­re se angajează să ofe­re „su­sți­ne­re fi­nan­cia­ră pu­ter­ni­că Ucrai­nei“, cu su­sți­ne­rea FMI, ca­re a înce­put dis­cuți­i­le cu noi­le au­to­ri­tăți de la Ki­ev și a obți­nut de­ja din par­tea pre­mi­e­ru­lui Arseni Iațe­ni­uk pro­mi­si­u­nea că „gu­ver­nul va înde­plini toa­te ce­ri­nțe­le FMI, atât în sfe­ra so­cia­lă, cât și în pri­vi­nța li­be­ra­li­ză­rii ta­ri­fe­lor la ener­gie, pentru că ace­as­ta es­te sin­gu­ra noas­tră opți­u­ne“. Preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Europene, Jo­se Bar­ro­so, a cla­ri­fi­cat de­ja că UE va oferi Ucrai­nei o fi­na­nța­re to­ta­lă de 15 mld. eu­ro în următorii ani, cu con­diția unor re­for­me eco­no­mi­ce im­por­tan­te și a sem­nă­rii unui acord cu FMI. UE va pu­tea oferi cre­di­te de 1,6 mld. eu­ro și ga­ra­nții de 1,4 mld. eu­ro, din ca­re 600 mil. eu­ro vor fi acor­da­te în următorii doi ani; la ace­as­ta se adau­gă 3 mld. eu­ro din par­tea BEI până în 2016 și 5 mld. eu­ro din par­tea BERD, iar res­tul va pro­veni din fon­du­ri­le dis­po­ni­bi­le în ca­drul Pro­gra­mu­lui UE pentru Ve­ci­nă­ta­te, des­ti­nat su­sți­ne­rii investițiilor în ță­ri­le ve­ci­ne Uni­u­nii. Iațe­ni­uk de­cla­ra­se an­te­ri­or că ța­ra are ne­voie de o fi­na­nța­re to­ta­lă de 35 mld. eu­ro în următorii doi ani, iar mi­nis­trul de fi­na­nțe Olek­san­dr Șla­pak es­ti­me­a­ză că ța­ra are de plă­tit numai în 2014 cre­di­te de 10 mld. do­lari, mo­tiv pentru ca­re va ce­re res­truc­tu­ra­rea da­to­ri­ei și va re­du­ce im­por­tu­ri­le de ga­ze ru­sești, fi­in­dcă nu are bani să le achi­te. În schimb, co­mi­sa­rul european pentru ener­gie, Gun­ther Oet­tin­ger, a pro­mis că UE va aju­ta Ki­e­vul să-și plă­te­as­că da­to­ria pentru ga­ze­le ru­sești (aproa­pe 2 mld. do­lari da­to­ra­te de fir­ma ucrai­nea­nă Naf­to­gaz că­tre Gaz­prom), ast­fel încât eu­ro­pe­nii nu tre­bu­ie să fie îngri­jo­rați că lip­sa de bani a Ki­e­vu­lui va împi­e­di­ca li­vră­ri­le de gaz ru­sesc prin Ucraina spre Europa. „UE are ne­voie de gaz ru­sesc, iar Rusia are ne­voie să fie plă­ti­tă pentru ga­ze­le fur­ni­za­te“, a su­bli­niat Oet­tin­ger evi­de­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.