EFEC­TUL CRI­ME­EA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Preţurile ma­te­ri­i­lor pri­me au reînce­put să sca­dă, oda­tă cu cal­ma­rea te­me­ri­lor fa­ţă de un răz­boi ruso-ucrai­nean, du­pă ce ma­ne­vre­le mi­li­ta­re ale Ru­si­ei în Cri­me­ea și rezistenţa Moscovei la aver­tis­men­te­le oc­ci­den­ta­le au dus ţi­ţei­ul Brent, la înce­pu­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, la peste 112 do­lari/ba­ril, ma­xi­mul anu­lui, în timp ce pre­ţul ga­zu­lui în Europa a cres­cut cu peste 9%, iar pre­ţul grâu­lui a cres­cut cu peste 4%. O am­pli­fi­ca­re a con­flic­tu­lui ar lo­vi însă ime­diat atât pi­e­ţe­le ma­te­ri­i­lor pri­me ener­ge­ti­ce, ci și ce­le ale ce­re­a­le­lor, da­tă fi­ind poziţia Ru­si­ei și a Ucrai­nei în co­mer­ţul mon­dial, ara­tă ana­liștii de la Dan­ske Bank: cca 40% din grâul pro­dus în Europa și 20% din po­rumb pro­vin din Ucraina, în timp ce Rusia fur­ni­ze­a­ză 12% din pro­duc­ţia mon­dia­lă de pe­trol și 17% din cea de ga­ze na­tu­ra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.