CĂZUŢI LA DA­TO­RIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Di­plo­ma­ţia eco­no­mi­că oc­ci­den­ta­lă a ră­mas împăr­ţi­tă în ra­port cu Mos­co­va: da­că se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can John Ker­ry a ame­nin­ţat cu sancţiuni fi­nan­cia­re și co­mer­cia­le contra Ru­si­ei da­că nu înce­te­a­ză ames­te­cul în Ucraina, ofi­cia­lii UE și cei de la Lon­dra s-au ară­tat re­ti­cen­ţi, din ra­ţi­uni ca­re ţin de im­por­tan­ţa investiţiilor și a im­por­tu­ri­lor ener­ge­ti­ce din Rusia. Pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re i-au pe­na­li­zat însă de­ja pe oli­gar­hii ruși, cât și pe cei ucrai­neni: pră­buși­rea cu peste 10% a bur­se­lor din Mos­co­va și Ki­ev a ras în to­tal 12,8 mld. do­lari într-o sin­gu­ră zi din ave­ri­le mi­liar­da­ri­lor ruși (între ca­re Ghe­na­di Ti­moșen­ko și Le­o­nid Mi­kel­son, pa­tro­nii No­va­tek, al doi­lea pro­du­că­tor de ga­ze din Rusia, sau Va­git Alek­pe­rov, șe­ful Lu­koil) și ucrai­neni (Ri­nat Ahme­tov, pa­tro­nul ce­lui mai ma­re con­glo­me­rat indus­trial ucrai­nean și al clu­bu­lui Șah­ti­or Do­neţk).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.