GRIJILE DOM­NU­LUI DRA­GHI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

In­fla­ţia în zo­na eu­ro es­te „mult sub obi­ec­ti­vul Băn­cii Cen­tra­le Europene“(2% pe an), iar cu cât va ră­mâne mai mult la ni­ve­lu­ri­le scă­zu­te din pre­zent, cu atât mai di­fi­cil va fi să se apro­pie de acest obi­ec­tiv, a de­cla­rat Ma­rio Dra­ghi, preșe­din­te­le BCE. In­fla­ţia se si­tue­a­ză ac­tual­men­te la 0,8%, ce­ea ce a ali­men­tat spe­cu­la­ţi­i­le că ban­ca ar pu­tea lua mă­suri de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră ca să împi­e­di­ce in­sta­la­rea de­fla­ţi­ei. Re­dre­sa­rea eco­no­mi­că în zo­na eu­ro merge înain­te însă, evi­den­ţia­tă de ul­ti­me­le date sta­tis­ti­ce: sec­to­rul ser­vi­ci­i­lor a cres­cut peste pre­vi­zi­uni în lu­na fe­brua­rie, ex­por­tu­ri­le s-au ma­jo­rat cu 1,2% în T4 2013, iar creșterea eco­no­mi­că în aceeași pe­ri­oa­dă a fost de 0,3%, fa­ţă de 0,1% în T3, ce­ea ce înlă­tu­ră pre­si­u­ni­le asu­pra BCE de a adop­ta noi mă­suri de sti­mu­la­re a economiei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.