A CRES­CUT CON­SU­MUL IN­TERN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Con­su­mul in­tern s-a ma­jo­rat în ia­nua­rie cu 5,9% fa­ţă de aceeași lu­nă a anu­lui tre­cut, du­pă o creștere cu 6,7% în de­cem­brie - am­be­le fi­ind creșteri re­cord, având în ve­de­re că pe par­cur­sul anu­lui tre­cut, din ia­nua­rie până în noi­em­brie, toa­te ma­jo­ră­ri­le ra­por­ta­te au fost sub 3%. Es­te, în ace­lași timp, a do­ua lu­nă cu creștere so­li­dă a con­su­mu­lui la măr­furi nea­li­men­ta­re (10,3%, du­pă 11,4%) și cu o ma­jo­ra­re mai con­sis­ten­tă a vânză­ri­lor de pro­du­se ali­men­ta­re, bău­turi și tu­tun (5,8%, du­pă 3,6%). Anul tre­cut, con­su­mul fi­nal efec­tiv a cres­cut în va­loa­re cu 5,4% fa­ţă de 2012 (pentru gos­po­dă­ri­i­le po­pu­la­ţi­ei: 5%; pentru ad­mi­nis­tra­ţia pu­bli­că: 9,9%), în timp ce în vo­lum con­su­mul a cres­cut cu 0,7% (1,4% pentru populaţie, în pa­ra­lel însă cu o re­du­ce­re de 4,1% pentru ad­mi­nis­tra­ţia pu­bli­că).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.