BI­LANŢ BUR­SI­ER DE ETA­PĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pro­fi­tu­ri­le cu­mu­la­te ale ce­lor mai im­por­tan­te 73 de com­pa­nii lis­ta­te la BVB s-au ma­jo­rat anul tre­cut cu 22,1%, la 7,7 mld. lei (1,7 mld. eu­ro), po­tri­vit ZF, în con­di­ţi­i­le în ca­re preţurile ac­ţi­u­ni­lor au ur­cat pe an­sam­blu cu 20%, cât a re­pre­zen­tat avan­sul in­di­ce­lui com­po­zit BET-C. În ace­lași timp, afa­ce­ri­le însu­ma­te ale com­pa­ni­i­lor lis­ta­te au scă­zut cu 3,5%, la 64,4 mld. lei (14,6 mld. eu­ro), din cau­za ce­re­rii in­ter­ne sla­be. De la înce­pu­tul lui 2014, in­di­ce­le BET-C a pierdut însă aproa­pe 4%. Spe­ran­ţe­le BVB pentru 2014 se le­a­gă de lis­ta­rea ce­lor trei mari com­pa­nii ener­ge­ti­ce - Elec­tri­ca, Hi­dro­e­lec­tri­ca și Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia, ca­re vor avea loc în iu­nie, con­form mi­nis­tru­lui economiei, Con­stan­tin Ni­ţă, ca­re a pre­ci­zat că to­ţi ba­nii ob­ţi­nu­ţi din lis­tări vor ră­mâne în com­pa­nii pentru dez­vol­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.