VÂNZĂ­RI­LE DE PC-URI VOR SCĂDEA DIN NOU ÎN ACEST AN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Volumul vânză­ri­lor de com­pu­te­re per­so­na­le va scădea cu 6,1% în acest an, la 295,9 milioane uni­tă­ţi, din cau­za ce­re­rii mai sla­be de pe pi­e­ţe­le emer­gen­te, an­ti­ci­pe­a­ză com­pa­nia de cercetare de pia­ţă IDC, ca­re a înrău­tă­ţit sem­ni­fi­ca­tiv prog­no­za pentru pia­ţa PCu­ri­lor. IDC an­ti­ci­pa în ia­nua­rie o con­trac­ţie de 3,8% în acest an, ur­ma­tă de o re­veni­re mo­des­tă în 2015, cu mai pu­ţin de 1%. Noi­le es­ti­mări in­di­că un de­clin mult mai abrupt în 2014 și scă­deri în fi­e­ca­re an până în 2018. Anul tre­cut, vânză­ri­le de PC-uri au co­bo­rât la ni­vel glo­bal cu 9,8%, la 315,1 milioane uni­tă­ţi, cu un de­clin de 11,3% în ţă­ri­le emer­gen­te, po­tri­vit da­te­lor de la IDC. Pia­ţa PC-urilor a fost afec­ta­tă în ul­ti­mii ani de ascen­si­u­nea smar­tpho­neu­ri­lor și tabletelor în pre­fe­rin­ţe­le con­su­ma­to­ri­lor. Creșterea din Asia, re­gi­u­ne ca­re de obi­cei con­tri­bu­ie po­zi­tiv la ce­re­rea glo­ba­lă, es­te li­mi­ta­tă în pre­zent de de­te­ri­o­ra­rea per­spec­ti­ve­lor eco­no­mi­ce și de schim­bă­ri­le po­li­ti­ce din mai mul­te ţări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.