STAR STO­RA­GE, DU­PĂ PRELUARE, ŢINTEȘTE DOUBLE DIGIT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce­re­rea de ser­vi­cii de pro­ce­sa­re a do­cu­men­te­lor ti­pă­ri­te, dar și ser­vi­ci­i­le de sto­ca­re și de tip cloud vor crește pu­ter­nic în următorii cinci ani și în sec­to­rul privat, și în cel pu­blic din Europa Cen­tra­lă și de Est, spun re­pre­zen­tan­ţii fon­du­lui Emer­ging Eu­ro­pe Acces­si­on Fund (EEAF). Pre­lua­rea fur­ni­zo­ru­lui lo­cal de so­lu­ţii IT Star Sto­ra­ge de că­tre Axxess Capital, ma­na­ge­rul de investiţii al fon­du­lui EEAF, re­pre­zin­tă o tran­zac­ţie apar­te, da­to­ri­tă pro­fi­lu­lui de nișă al com­pa­ni­ei - ca­re es­te spe­cia­li­za­tă pe so­lu­ţii de ex­ter­na­li­za­re, sto­ca­re, ar­hi­va­re și ma­na­ge­ment al in­for­ma­ţi­i­lor, pre­cum și so­lu­ţii de cloud. Va­loa­rea tran­zac­ţi­ei nu a fost fă­cu­tă pu­bli­că, ce­le do­uă păr­ţi pre­ci­zând doar că prin ace­as­tă ope­ra­ţi­u­ne ca­pi­ta­lul social s-a ma­jo­rat cu 5 milioane de eu­ro, re­sur­se ne­ce­sa­re pentru a crește ca­pa­ci­tă­ţi­le de li­vra­re din cloud de apli­ca­ţii dez­vol­ta­te in­tern și de ser­vi­cii de in­fras­truc­tu­ră, pentru a in­tra pe noi seg­men­te de pia­ţă și pentru a se ex­tin­de pe plan internaţional cu pro­du­se­le pro­prii. Fondul sus­ţi­ne că a fă­cut ace­as­tă in­ves­ti­ţie pentru că mi­ze­a­ză pe dezvoltarea ser­vi­ci­i­lor de cloud, mo­bi­li­ta­te, se­cu­ri­ta­te și ma­na­ge­men­tul in­for­ma­ţi­ei în or­ga­ni­za­ţii. „Mo­de­le­le de business ba­za­te pe cloud tran­sfor­mă in­fras­truc­tu­ra de cal­cul în lu­me, în toa­te seg­men­te­le pi­e­ţei. În toa­te organizaţiile din lu­me ma­na­ge­men­tul înţe­le­ge că mo­de­le­le de li­vra­re din cloud (privat, pu­blic sau hi­brid) le dau po­si­bi­li­ta­tea de a crește. Aces­tea însă, cu cât de­vin mai cri­ti­ce și mai com­ple­xe pentru or­ga­ni­za­ţii, ne­ce­si­tă asis­ten­ţa unor spe­cia­liști (în pri­ma fa­ză fur­ni­zori de ser­vi­cii IT și in­te­gra­tori de sis­te­me). Exis­tă și evo­lu­ţia pa­ra­le­lă și nu întot­de­au­na sim­plă de la in­te­gra­tori de sis­te­me că­tre in­te­gra­tori de ser­vi­cii și că­tre fur­ni­zori de IT ca ser­vi­ciu. Obser­văm - poate încă mai pu­ţin vizibil în Ro­mânia - ce­re­rea pentru ca­pa­bi­li­tă­ţi ca­re sunt di­fe­ri­te în cloud: integrare de ser­vi­cii, dez­vol­ta­re și ges­ti­o­na­re a in­for­ma­ţi­ei, ser­vi­cii aso­cia­te cu or­ches­tra­rea ser­vi­ci­i­lor fur­ni­za­te din cloud“, a afir­mat Va­len­tin Ta­bus, par­te­ner la Axxess Capital. Afa­ce­ri­le Star Sto­ra­ge au cres­cut în ul­ti­mii ani, chiar și du­pă debutul cri­zei fi­nan­cia­re, de la 14,3 milioane de eu­ro în 2008 la 22,3 milioane de eu­ro în 2012. Pro­fi­tul net a înre­gis­trat de ase­me­nea un avans sem­ni­fi­ca­tiv, de la 0,4 milioane de eu­ro în 2011 la 1,8 milioane de eu­ro în 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.