ORAN­GE:

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Veni­tu­ri­le au ur­cat anul tre­cut cu 1,8%, la 934 milioane eu­ro, în prin­ci­pal da­to­ri­tă crește­rii so­li­de înre­gis­tra­te pe seg­men­tul in­ter­ne­tu­lui mo­bil, în timp ce nu­mă­rul cli­en­ţi­lor com­pa­ni­ei

a avan­sat cu 153.000, la 10,436 milioane. Ex­clu­zând im­pac­tul mo­di­fi­că­ri­lor de re­gle­men­ta­re veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei au ur­cat cu 4,9% anul tre­cut, cea mai bu­nă per­for­man­ţă din 2010. În tri­mes­trul al pa­tru­lea, veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei au avan­sat la 244 milioane eu­ro, fa­ţă de 233 milioane eu­ro în pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a anu­lui an­te­ri­or. Nu­mă­rul cli­en­ţi­lor a ur­cat cu 73.000 în ul­ti­me­le trei luni ale anu­lui fa­ţă de fi­ne­le lu­nii sep­tem­brie.

În 2013 Oran­ge a încheiat pro­gra­mul de mo­der­ni­za­re a re­ţe­lei din me­di­ul ru­ral, l-a de­ma­rat pe cel din me­di­ul urban și a ex­tins aco­pe­ri­rea 4G la ni­ve­lul între­gii ca­pi­ta­le. De ase­me­nea, com­pa­nia s-a pre­gă­tit pentru ex­tin­de­rea re­ţe­lei 4G înce­pând din apri­lie 2014. Vânză­ri­le de smar­tpho­ne-uri s-au

du­blat în 2013 fa­ţă de 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.