CONSTRUCTORUL DE VI­SE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

„We ma­ke Awe­so­me Dre­am­we­a­ver Exten­si­ons“(fa­cem ex­ten­sii Dre­am­we­a­ver ex­cep io­na­le - n.r.) es­te mo­dul în ca­re si­te-ul ex­ten­dstu­dio.com î i întâmpin publicul int - for­mat în pro­por ie de 60% din ame­ri­cani, iar apoi din ger­mani i en­gle­zi, ma­jo­ri­ta­tea cu­nosc tori în ma­te­rie de dez­vol­ta­re web. Doar pre­fi­xul num ru­lui de te­le­fon din zo­na de con­tac­te îl tr deaz pe Ho­rea Radu, cel ca­re, de mai bi­ne de opt ani, a lu­crat la dezvoltarea unor pro­du­se software pe ca­re le vin­de prin in­ter­me­di­ul si­te-ului în toat lu­mea. ore bu­si­nes­sul Extend Stu­dio es­te con­ce­pe­rea de pro­du­se pentru dezvoltarea web vi­zua­lă, ca­re îi ajută pe de­sig­neri și pe dez­vol­ta­to­rii web să fa­că si­te-uri fără să scrie cod, efi­ci­en­ti­zându-și ast­fel mun­ca. Ma­jo­ri­ta­tea pro­du­se­lor sunt ex­ten­sii pentru Ado­be Dre­am­we­a­ver, unul din­tre ce­le mai fo­lo­si­te software-uri pentru web de­sign și de­ve­lop­ment, ca­re, adău­gându-se sof­tu­lui, îl îmbu­nă­tă­ţesc. Ta­ri­fe­le pentru aces­te pro­du­se va­ria­ză în func­ţie de ca­pa­bi­li­tă­ţi: de la ce­le sim­ple, ca­re cos­tă apro­xi­ma­tiv 30 de do­lari/ li­cen­ţa, până la ce­le mai com­ple­xe, ca­re ajung la cir­ca 500 de do­lari/li­cen­ţă. Exis­tă însă și va­rian­ta pa­che­te­lor mul­ti­u­ser, pentru ca­re pre­ţul va­ria­ză în func­ţie de mă­ri­mea pa­che­tu­lui. Uti­li­za­to­rii sunt fie înce­pă­to­rii din do­me­niu, ca­re nu știu să cre­e­ze si­te-uri prin co­da­re, fie cei avan­sa­ţi, ca­re știu să fa­că lu­cruri com­ple­xe, dar fo­lo­sesc pro­du­se­le Extend Stu­dio pentru a eco­no­mi­si timp. Es­te o nișă pe ca­re, din câte știe Radu, sunt unici în Ro­mânia și pe ca­re au reușit să cre­as­că de la o ci­fră de afa­ceri de mai pu­ţin de 100.000 de do­lari în 2007 la veni­turi de 600.000 de do­lari în 2013 și pentru ca­re an­ti­ci­pe­a­ză du­bla­rea și atin­ge­rea mi­li­o­nu­lui în anul cu­rent. Creșterea a fost înce­ti­ni­tă de in­ter­va­lul de di­nain­te de 2011, din cau­za unor investiţii în proiecte ca­re nu au dat re­zul­ta­te și a cri­zei.

CFir­ma exis­tă pe pia­ţă încă din 2005, pe­ri­oa­dă când Radu a înce­put afa­ce­rea sin­gur, la el în apar­ta­ment. Era o con­se­cin­ţă nor­ma­lă a pa­si­u­nii pentru IT și a abi­li­tă­ţi­lor de antre­pre­nor do­ve­di­te încă din școa­lă: „Pri­mii mei bani i-am fă­cut în clasa a op­ta, ofe­rind me­di­ta­ţii la in­for­ma­ti­că“. A ur­mat o pe­ri­oa­dă de li­ceu în ca­re a fost in­struc­tor Cis­co, iar pri­mul job full ti­me ca pro­gra­ma­tor l-a avut la 18 ani: „Pri­mul sa­la­riu ca pro­gra­ma­tor a fost de 150 de do­lari, apoi, du­pă ce a mai cres­cut până la 300, am plecat din fir­mă“. Un an înain­te de a-și înce­pe pro­pria afa­ce­re, a lu­crat în ca­drul com­pa­ni­ei au­toh­to­ne Inte­rakt, cum­pă­ra­tă ulterior de Ado­be Ro­mânia. „Aco­lo am luat pri­ma da­tă con­tac­tul cu con­cep­tul de pro­dus dez­vol­tat in­ho­u­se.“În pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă, lu­cra pentru proiecte la co­man­dă pentru cli­en­ţi și a iden­ti­fi­cat po­ten­ţia­lul de a dezvolta pro­pri­ul pro­dus, pro­pria idee, vându­te ulterior. Prin ur­ma­re, a înce­put să își de­di­ce tim­pul li­ber dez­vol­tă­rii de pro­du­se software pentru pla­for­ma Goo­gle Flash, la mo­dă în pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă. Într-un an, a re­nun­ţat la jo­bul de la Inte­rakt și a fă­cut pri­ma an­ga­ja­re, iar în șa­se luni s-a mu­tat într-un nou se­diu, cu pa­tru an­ga­ja­ţi. Nu reușe­au să se sus­ţi­nă doar din vânza­rea pro­du­se­lor cre­a­te și ave­au și proiecte din zo­na dez­vol­tă­rii de si­te-uri sau de apli­ca­ţii. „Înce­pu­tul a fost des­tul de lent pentru că eu știam par­tea de pro­gra­ma­re, dar era ne­voie de mult mai mult ca să sco­ţi pe pia­ţă niște pro­du­se de suc­ces. A luat ce­va timp să învăţ și să me­ar­gă bi­ne.“Învă­ţa­rea stra­te­gi­i­lor de mar­ke­ting, adap­ta­rea în func­ţie de uti­li­za­tori, fi­nan­ţa­rea au fost, po­tri­vit an­tre­pre­no­ru­lui, ce­le mai di­fi­ci­le as­pec­te în dezvoltarea afa­ce­rii. Chiar da­că inves­ti­ţia ini­ţia­lă a fost re­du­să, ne­ce­sa­ră pentru aco­pe­ri­rea sa­la­ri­u­lui pri­mu­lui an­ga­jat, dezvoltarea ce­lui mai com­plex pro­dus a cos­tat a cos­tat 150.000 de do­lari. Iar ris­cul ca aces­ta să nu fie vândut era ri­di­cat. Sor­ţii au fost însă de par­tea Extend Stu­dio ca­re, în pre­zent, are 15 an­ga­ja­ţi și se află în pro­ces de ex­tin­de­re, mai ales pe se­a­ma unor proiecte noi afla­te în dez­vol­ta­re. Mi­za an­ga­jă­rii în companie es­te ri­di­ca­tă în con­di­ţi­i­le în ca­re cei mai va­lo­roși oa­meni din ace­as­ta au va­rian­ta unui deal de pro­fit sha­ring, ca­re va­ria­ză între 5 și 10%, iar unii din­tre ei urmează chiar să de­vi­nă ac­ţi­o­nari într-un vi­i­tor apro­piat. To­tuși, Radu se con­frun­tă cu lip­sa de programatori ga­ta for­ma­ţi de pe pia­ţă și înce­ar­că să își „cre­as­că“oa­me­nii în fir­mă. De pil­dă, CTO-ul aces­teia lu­cre­a­ză de șap­te ani cu ei și a fost an­ga­jat ini­ţial pe o po­zi­ţie de ju­ni­or tes­ter. „Ne ui­tăm la fe­lul în ca­re gândesc și înţe­leg pro­gra­ma­rea și ne ui­tăm mai pu­ţin pe par­tea de tehnologie, încercăm noi să îi aju­tăm în acest sens.“

În ce pri­vește dezvoltarea com­pa­ni­ei, Radu măr­tu­ri­sește că și-ar dori exi­tul la un mo­ment dat, du­pă ce in­tră în li­ga fur­ni­zo­ri­lor de top din pia­ţa mon­dia­lă de software în web­de­sign și de­ve­lop­ment: „Îmi dau to­tuși se­a­ma că de la un anu­mit ni­vel înco­lo po­ţi să trăi­ești mai încor­po­rat. Da­că faci un pro­dus foar­te bun, vi­ne ci­ne­va și îl cumpără. Iar da­că nu vrei, pro­ba­bil va încer­ca să con­stru­ias­că unul ase­mă­nă­tor și te va omo­rî.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.