PAR­TEA SERIOAS A JO­CU­RI­LOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

m fă­cut fa­cul­ta­tea de au­to­ma­ti­că (elec­tro­ni­că și știinţe apli­ca­te) și cea de știinţe po­li­ti­ce. Dar, în tim­pul fa­cul­tă­ţii, mai mult m-am ju­cat, eram toa­tă zi­ua în in­ter­net ca­fe-uri. Ce­ea ce s-a tran­sfor­mat în ca­ri­e­ra mea pu­tea la fel de bi­ne să mă do­boa­re“, po­ves­tește Dra­goș Hâncu des­pre pri­me­le sale con­tac­te cu industria în ca­re a de­venit antre­pre­nor. Dra­goș Hâncu es­te prin­ci­pa­lul par­te­ner ro­mân al Dis­ney Interactive, di­vi­zia de jo­curi a gi­gan­tu­lui de di­ver­tis­ment ame­ri­can.

„AÎn 2005, Hâncu s-a an­ga­jat la Ga­me­loft (ca pro­du­că­tor), apoi la Jam­dat (re­cru­tat de Mihai Po­hon­ţu, ac­tua­lul vi­ce­preșe­din­te al Dis­ney Interactive), ca­re a de­venit din 2006 Elec­tro­nic Arts și de un­de a plecat abia în ia­nua­rie 2013. „În EA am avut o carieră as­cen­den­tă, am cu­nos­cut foar­te mul­ţi oa­meni și am fă­cut proiecte foar­te im­por­tan­te pentru fir­mă“- împreu­nă cu un co­leg din EA, Dra­goș Hâncu a stat câte­va luni în Ca­na­da cu sco­pul de a se pre­gă­ti pentru pro­duc­ţia jocului FIFA pentru te­le­foa­ne. „FIFA era un joc pentru con­so­lă, iar faptul că am adus pro­duc­ţia în Ro­mânia a fost esen­ţial pentru exis­ten­ţa stu­di­o­u­lui de aici“, spu­ne Hâncu.

Era he­ad of de­ploy­ment la EA în 2009, coor­do­nând 200 de oa­meni ca­re fă­ce­au par­te din pa­tru echipe di­fe­ri­te, plus echi­pa din India, când com­pa­nia a su­fe­rit un re­set, „o pe­ri­oa­dă tul­bu­re“, ca­re a tre­cut când studioul a înce­put să pro­du­că FIFA; a fost apoi de­ve­lop­ment di­rec­tor pentru FIFA 13 și 14, ocu­pându-se în pa­ra­lel și de an­ga­jări. „Mie nu îmi pla­ce fot­ba­lul, nu îmi pla­ce FIFA și de ace­ea nu a fost o po­tri­vi­re ex­ce­len­tă, dar tot ce am învă­ţat aco­lo - ma­na­ge­ment, or­ga­ni­za­re, stra­te­gie - mi-a plă­cut și mi-a fo­lo­sit enorm.“

La sfârși­tul lui 2012, „nu îmi mai gă­se­am lo­cul“, așa că în pri­ma zi de lu­cru Pe pro­fi­lul de Lin­ke­dIn al lui Dra­go Hâncu, me­se­ria sa es­te de ga­mer. Ga­mer at Amber Stu­dio. Dra­go Hâncu s-a ju­cat de când se tie, iar acum a ajuns s ru­le­ze peste 1 mi­li­on de do­lari din­tr-o joac an­tre­pre­no­rial înce­put cu fix un an în urm . din 2013 și-a dat de­mi­sia. „Nu știam exact ce o să fac; am primit și ofer­te foar­te bu­ne, bi­ne plă­ti­te și căl­du­ţe, dar mi-am dat se­a­ma că da­că nu mă apuc atunci de ce­va al meu nu o să mă mai apuc ni­ci­o­da­tă“, po­ves­tește Hâncu.

I-a fost clar de la înce­put că nu va lă­sa să se întâmple cu fir­ma sa ce se întâmplă în ce­le mai mul­te start-up-uri din IT: trei băi­e­ţi într-un ga­raj ca­re se apu­că en­tu­ziast de un proi­ect și realizează du­pă câte­va luni că nu au re­sur­se, bani, timp și închid pră­vă­lia. Cu bo­nu­sul de exit de la EA („con­sis­tent“) și cu câte­va idei bu­ne a des­chis Amber Stu­dio într-o gar­so­ni­e­ră cu doi programatori. Acum are 29 de an­ga­ja­ţi și în anul ca­re a tre­cut au fă­cut ze­ce proiecte: „Mo­de­lul nos­tru de business urmează câţi­va pași sim­pli: Dis­ney (de­oa­re­ce lu­crăm aproa­pe ex­clu­siv pentru ei) ne dă un joc, de obi­cei dez­vol­tat pe IOS, iar noi tre­bu­ie să îl por­tăm pe alte plat­for­me de la smart TV la te­le­foa­ne și PC“. Însă mo­de­lul es­te pe ca­le să se schim­be, pre­ci­ze­a­ză Hâncu: „De­o­cam­da­tă sun­tem o fa­bri­că de de­ploy­ment, dar sun­tem în curs de or­ga­ni­za­re a pro­pri­ei di­vi­zii de dez­vol­ta­re și cău­tăm programatori buni cu ca­re să înce­pem să pro­to­ti­păm 3-4 idei bu­ne pe ca­re le avem“. Vrea să înce­a­pă cu un joc și cu o apli­ca­ţie, iar ulterior să scoa­tă din ser­tar proi­ec­te­le de joc de ar­tă: „Am de­cis că fi­nan­ciar ne sus­ţi­nem din par­tea de de­ploy­ment și că pu­tem înce­pe să pro­du­cem un joc de ar­tă - jo­cul de ar­tă îţi cre­e­a­ză prin ima­gi­ne, gra­fi­că, muzică, pro­ble­ma­ti­că o sta­re emo­ţi­o­na­lă. Simt ne­voia să dez­vol­tăm un ase­me­nea joc de­oa­re­ce jocurile au de­venit sim­plis­te și agre­si­ve, plus pentru că trăim într-o epo­că a vi­te­zei în ca­re ju­că­to­rul vrea re­ward in­stant și toa­tă lu­mea s-a dus în zo­na asta“.

Pe lângă di­vi­zia de pro­duc­ţie pro­prie și par­tea de de­ploy­ment (co­re bu­si­nes­sul Amber), Dra­goș Hâncu are în plan să des­chi­dă și o di­vi­zie de au­to­ma­tic tes­ting.

„Cos­tu­ri­le mari cu oa­me­nii (avem sa­la­rii mult peste media pi­e­ţei) și cu echi­pa­men­te­le au fost pri­o­ri­ta­re în pri­mul an și de ace­ea nu am avut pro­fit; ori­cum nu pro­fi­tul es­te im­por­tant acum, ci să reușim să creștem cu 60% în ter­men de ci­fră de afa­ceri în acest an.“Ca nu­măr de an­ga­ja­ţi, nu vrea să tre­a­că de 80-100, iar pentru acest an are în plan an­ga­ja­rea a apro­xi­ma­tiv 40 de per­soa­ne: „Anga­jă­ri­le se fac foar­te greu pentru că eu caut oa­meni foar­te buni, pe ca­re tre­bu­ie să îi con­ving, să îi cur­tez, e des­tul de greu“.

Însă ca­li­ta­tea oamenilor și im­pli­cit a mun­cii lor sunt esen­ţia­le: „Pia­ţa nu mai are re­le­van­ţă ge­o­gra­fi­că; sunt mul­ţi de­ve­lo­peri în Ro­mânia, mai mici sau mai mari, dar sunt enorm de mul­ţi în Chi­na sau în Sta­te și cu to­ţii ne lup­tăm pentru o sin­gu­ră pia­ţă, cea glo­ba­lă“. De­o­cam­da­tă, Dra­goș Hâncu pre­fe­ră să se joa­ce sin­gur la ma­na­ge­men­tul Amber și spu­ne că nu ar vin­de un pro­cent de­cât da­că ar ajun­ge într-o si­tua­ţie dificilă sau într-un im­pas de creștere. De­o­cam­da­tă, lu­cru­ri­le se întâmplă aproa­pe exact cum le-a plă­nu­it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.