TIMI OREANUL GLO­BAL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

uf­fin­gton Post, For­bes, CNET sau Ya­hoo News sunt câte­va din­tre pu­bli­ca­ţi­i­le in­ter­na­ţi­o­na­le ca­re fo­lo­sesc si­te-ul de de­sign in­te­ri­or al lui Mihai Cris­tian Mi­cle, Fres­ho­me.com, drept sur­să de in­spi­ra­ţie pentru ar­ti­co­le­le cu teme din de­sign și ar­hi­tec­tu­ră. Lis­tat prin­tre pri­me­le locuri în lis­ta Te­chno­ra­ti, aces­ta acu­mu­le­a­ză mai bi­ne de 3 milioane de vi­zi­ta­tori unici lu­nar, afișe­a­ză ar­ti­co­le des­pre clă­diri din toa­tă lu­mea și a primit chiar și ofer­te de cum­pă­ra­re ca­re au ajuns la 3 milioane de eu­ro. Faptul că des­pre Fres­ho­me au scris mai mult ame­ri­ca­nii îmi es­te jus­ti­fi­cat de ti­mișo­re­a­nul Mihai Cris­tian Mi­cle chiar de la înce­pu­tul dis­cu­ţi­ei pe Sky­pe: „Pre­sa ro­mâneas­că nu prea es­te targetul meu, noi trăim din pu­bli­ci­ta­te, iar ba­nii pe ca­re îi fac cu 1.000 de vi­zi­ta­tori din Ro­mânia sunt de 20 de ori mai pu­ţini de­cât cu 1.000 de vi­zi­ta­tori din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii; cu tra­fi­cul ro­mânesc mai de­gra­bă ies în pi­er­de­re, nu am ni­ci­un re­turn of investment“, ex­pli­că Mihai Cris­tian Mi­cle. Faptul că publicul că­ru­ia i se adre­se­a­ză nu es­te cel au­toh­ton se ve­de și la o scur­tă na­vi­ga­re pe si­te: o ca­să or­ga­ni­că din Me­xic, un apar­ta­ment al că­lă­to­ru­lui din Mos­co­va și o ca­să a so­me­li­e­ru­lui din Budapesta, toa­te cu des­cri­eri în lim­ba en­gle­ză, re­pre­zin­tă ce­le mai apre­cia­te pos­tări re­cen­te. Lo­go­ul în for­mă de măr - pă­trat - te du­ce fără să vrei cu gândul la Ste­ve Jobs, la fel ca și mo­dul cum s-a dez­vol­tat Mi­cle.

HIde­ea i-a venit în anul 2007, când, în timp ce era stu­dent la Fa­cul­ta­tea de Telecomunicaţii în Ti­mișoa­ra, a înce­put să se gânde­as­că la con­stru­i­rea ca­sei de vis. Pentru că nu avea con­tu­ra­tă o idee cla­ră în le­gă­tu­ră cu as­pec­tul aces­teia, și-a petrecut câte­va zi­le cău­tând ca­se în me­di­ul online. Cău­ta­rea a con­ti­nuat și în zi­le­le ca­re au ur­mat, iar trep­tat s-a tran­sfor­mat într-o pa­si­u­ne pentru Mi­cle, ca­re înce­pu­se să sto­che­ze po­ze­le gă­si­te într-un do­sar în cal­cu­la­tor. Ple­ca­rea din oraș i-a adus re­ve­la­ţia că un blog ar fi ide­al pentru a avea ac­ces la po­ze și atunci când nu are la înde­mână pro­pri­ul com­pu­ter. Pentru a nu ui­ta de­ta­li­i­le le­ga­te de po­ze­le gă­si­te, re­a­li­za și câte o mică des­cri­e­re pentru fi­e­ca­re. Motoarele de in­de­xa­re au înce­put să îi adu­că trep­tat tra­fic, ne­bă­gat în se­a­mă ini­ţial. Re­ve­la­ţia că blo­gul lui s-ar pu­tea tran­sfor­ma într-un business pro­fi­ta­bil a venit la întoar­ce­rea din­tr-o că­lă­to­rie în Gre­cia, pe­ri­oa­dă în ca­re nu s-a ocu­pat de aces­ta timp de ze­ce zi­le. „Ave­am o se­rie de mai­luri în ca­re oa­me­nii mă între­bau ce s-a întâmplat cu mi­ne, da­că mă simt bi­ne.“Prin ur­ma­re, a între­vă­zut opor­tu­ni­ta­tea N scut în Ca­ran­se­be i sta­bi­lit în Timi oa­ra în urm cu cinci ani, fon­da­to­rul i CEO-ul Fres­ho­me.com, Mihai Cris­tian Mi­cle, a înce­put construc ia si­te-ului în 2007, când avea 20 de ani, in­spi­rat de casa vi­su­ri­lor sale. Dup stu­dii de cercetare în me­di­ul online, a g sit un pu­blic sub­tan ial ca­re c uta in­spi­ra ie pentru pro­pria cas . De i înce­pu­se dou facult i, Elec­tro­nic i Te­le­co­mu­ni­ca ii i tiin e Eco­no­mi­ce, a re­nun at la aces­tea în mo­men­tul când Fres­ho­me a înce­put s aib suc­ces.

de a-și tran­sfor­ma pa­si­u­nea în business. A înce­put să se do­cu­men­te­ze, a vă­zut că exis­tau de­ja oa­meni ca­re fac bani din si­te-uri și a re­a­li­zat că, deși avea puţine cu­noștin­ţe de pro­gra­ma­re și Pho­tos­hop, nu era im­po­si­bil să fa­că acest lu­cru și el. „În pre­zent, to­tul se înva­ţă de pe In­ter­net, chiar și uni­ver­si­tă­ţi pre­cum Stan­ford și MIT au cur­su­ri­le dis­po­ni­bi­le în online.“Ar­gu­men­tul aces­ta l-a de­ter­mi­nat de alt­fel să re­nun­ţe la ce­le do­uă fa­cul­tă­ţi la ca­re stu­dia, oda­tă ce si­te-ul a înce­put să ai­bă suc­ces: „Eram stu­dent la Elec­tro­ni­că ș Telecomunicaţii, iar la­bo­ra­toa­re­le și se­mi­na­ri­i­le le fă­ce­am pe o tehnologie din anii ‘80. Am fost șo­cat când, la un schimb de ex­pe­ri­en­ţă cu ele­vi de clasa a op­ta din Ja­po­nia, ei au pre­zen­tat ro­bo­ţi con­tro­la­ţi prin in­fra­roșu con­stru­i­ţi de ei, în timp ce în Ti­mișoa­ra se mă­su­ra cu­ren­tul cu echi­pa­men­te ru­gi­ni­te“. A re­nun­ţat la echi­pa­men­te­le înve­chi­te și la școa­lă și, cu o in­ves­ti­ţie ini­ţia­lă ca­re se poate mă­su­ra ex­clu­siv în timp, a înce­put să câști­ge pri­mii bani la câte­va luni de la ex­pe­ri­men­ta­rea aces­tui business, ba­zându-se pe ac­ce­sul ne­li­mi­tat la infor­ma­ţia exis­ten­tă în online.

„Da­că vrei să înve­ţi de la ci­ne­va ca­re a fă­cut ce­va im­por­tant cu un si­te, e doar la do­uă mi­nu­te de ti­ne. Poate unul nu îţi răs­pun­de, dar mai sunt alţii ca­re pot să te aju­te.“Ba­zându-se pe acest lu­cru, și-a sta­bi­lit și ba­za de con­tac­te de câte­va mii de de­sig­neri și arhitecţi cu ca­re vor­bește în pre­zent. „La înce­put tri­mi­te­am mai­luri ar­hi­tec­ţi­lor din afa­ră pe ca­re îi gă­se­am pe Twit­ter sau Fa­ce­book; mai­luri pe ca­re le încheiam me­reu cu fra­za «Da­că mai ave­ţi co­le­gi sau oa­meni ca­re au proiecte in­te­re­san­te, mi-ar fa­ce plă­ce­re să ne pu­ne­ţi în con­tact cu ei»“. Ast­fel, în șap­te ani, vor­ba s-a dus, iar Mi­cle pri­mește zil­nic cel pu­ţin ze­ce mai­luri pe zi de la proi­ec­tan­ţi in­te­re­sa­ţi de apa­ri­ţia pe si­te-ul lui. Faptul că e un si­te glo­bal es­te ofer­tant pentru ar­hi­tec­ţii ca­re își pos­te­a­ză proi­ec­te­le: „Exis­tă po­si­bi­li­ta­tea ca tu să fii un ar­hi­tect din Ro­mânia și să te va­dă ci­ne­va din Du­bai, ca­re vrea o ca­să con­stru­i­tă nu cu 100.000 de eu­ro, ci cu câte­va milioane“. Cri­te­ri­i­le prin ca­re ale­ge între proi­ec­te­le nu­me­roa­se es­te „my per­so­nal tas­te“(gus­tul pro­priu), du­pă cum îmi spu­ne ti­mișo­re­a­nul. Du­pă atâţia ani pe­tre­cu­ţi în cău­ta­rea ca­sei per­fec­te, s-a spe­cia­li­zat în gă­si­rea „ele­men­tu­lui wow“ca­re să îi atra­gă pe uti­li­za­tori. Si­te-ul a cres­cut ast­fel cu cir­ca 20% anual, iar da­că, la înce­put, Mi­cle cău­ta de­sig­nul ca­sei vi­su­ri­lor sin­gur, în pre­zent lu­cre­a­ză cu ze­ce an­ga­ja­ţi pe par­tea ca­re ţi­ne de ser­ve­re, web de­ve­lop­ment, de­sign, PHP, dar și cinci an­ga­ja­ţi ca­re se ocu­pă de con­ţi­nu­tul aces­tu­ia. Cos­tu­ri­le ca­re se duc în di­rec­ţia plă­ţii aces­to­ra, la ca­re se adau­gă între­ţi­ne­rea ser­ve­re­lor și op­ti­mi­za­rea con­stan­tă a si­te-ului ne­ce­si­tă câte­va mii de eu­ro, va­ri­ind în func­tie de ex­pe­ri­men­te­le pe ca­re le fa­ce, pro­mo­va­re și alte as­pec­te ca­re ţin de creșterea si­te-ului.

Pia­ţa glo­ba­lă și în special Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii a fost targetul lui de la înce­put, da­to­ri­tă fa­mi­lia­ri­ză­rii pi­e­ţei cu plă­ţi­le în online: „Lu­mea fo­lo­sește fără ezi­ta­re ori­ce în online. Aco­lo sunt ba­nii, ad­ver­ti­se­rii, e mult mai sim­plu să mo­ne­ti­ze­zi pro­du­sul“, spu­ne Mi­cle, ca­re lu­cre­a­ză cu agen­ţii de ad­ver­ti­sing din SUA, Lon­dra și Du­blin și ca­re îi aduc cli­en­ţi pre­cum HP, Sam­sung, Mi­cro­soft. Cli­en­ţii din Ro­mânia sunt con­tac­ta­ţi tot prin in­ter­me­di­ul agen­ţi­i­lor de ad­ver­ti­sing străi­ne. De pil­dă, prin Goo­gle cam­pa­nii ale unor cli­en­ţi pre­cum Li­dl, Prak­ti­ker sau mer­ca­dor.ro au apă­rut pe si­te-ul lui.

Pro­gra­mul și-l fa­ce sin­gur, având zi­le în ca­re pe­tre­ce fie do­uă ore în online, fie ze­ce, dar nu se re­la­xe­a­ză ni­ci­o­da­tă foar­te mult, din cau­za com­pe­ti­ţi­ei ca­re vi­ne din toa­te col­ţu­ri­le lu­mii: „Când dorm, lu­cre­a­ză cei din SUA, când mă trezesc lu­cre­a­ză ce­a­lal­tă par­te a glo­bu­lui, e un business non­stop“. Iar se­cre­tul din spa­te­le faptului că re­vin me­reu cli­en­ţii, unii chiar și de trei ani, es­te, din per­spec­ti­va lui Mi­cle, ex­pe­ri­en­ţa: „Da­că eram ta­xi­me­trist, eram toa­tă zi­ua în ta­xi. Așa, sunt me­reu în online. Mul­tă lu­me nu reușește pentru că, în pre­zent, în lu­mea teh­no­lo­gi­ei sunt foar­te mul­te unel­te și foar­te mul­te as­pec­te de ana­li­zat. Eu, de pil­dă, am peste 50 de tool-uri peste ca­re mă uit zil­nic“.

Ti­mișo­re­a­nul lu­cre­a­ză cu o se­rie de programatori și de­sig­neri, ca­re pot să cre­e­ze abso­lut ori­ce, dar nu sunt specializaţi în creșterea unor ast­fel de pro­du­se. Mo­ti­ve pentru ca­re, zil­nic, pri­mește între­bări des­pre „re­ţe­ta crește­rii“. Sin­gu­ra explicaţie es­te aten­ţia la tot ce ţi­ne de si­te, de la cu­lori până la ce­le mai mici bu­toa­ne.

În ce pri­vește ma­te­ria­li­za­rea vi­su­ri­lor le­ga­te de ca­se­le din toa­te col­ţu­ri­le lu­mii, aces­tea au ră­mas doar la sta­di­ul de proi­ect fi­in­dcă Mi­cle es­te încă ho­tă­rât să ră­mână în ţa­ră, în Ti­mișoa­ra, și să își ia va­can­ţe lun­gi: anul tre­cut, de pil­dă, a stat doar șa­se luni în ţa­ră, iar res­tul anu­lui a fost plecat în ţări pre­cum Re­pu­bli­ca Do­mi­ni­ca­nă, Thai­lan­da, Austria, Isra­el, etc. „Na­tu­ra bu­si­nes­su­lui îţi per­mi­te să te duci ori­un­de.“

Până când se va ocu­pa de Fres­ho­me? Mi­cle e ho­tă­rât să ia­să din afa­ce­re la un mo­ment dat, dar doar da­că o companie pre­cum AOL sau Con­de Nast i-ar fa­ce o pro­pu­ne­re. Ba­nii nu re­pre­zin­tă prin­ci­pa­lul ar­gu­ment pentru an­tre­pre­no­rul ca­re a primit până acum și ofer­te de 3 milioane de eu­ro. „Mo­men­tan lu­crez pentru a crește, mă con­cen­trez pe proi­ect, cred că da­că fac în con­ti­nua­re o tre­a­bă bu­nă, voi fi ob­ser­vat, mă va des­co­peri lu­mea într-un fel sau altul. Mie îmi pla­ce ce fac, stau cu drag la cal­cu­la­tor.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.