JOCURILE DE LA IA I

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

O echip de programatori de la Ia i, coor­do­nat de Con­stan­tin Mar­cu, a f cut cel mai bi­ne vândut joc al Dis­ney Interactive anul tre­cut i a te­apt pentru acest an atin­ge­rea pra­gu­lui de 1 mi­li­on de do­lari, dar i pro­fit ca­re s le sus in pla­nu­ri­le cre­a­ti­ve. ai să îţi po­ves­tesc cum a înce­put to­tul“, îmi spu­ne Cos­ti Mar­cu la înce­pu­tul dis­cu­ţi­ei noas­tre des­pre studioul Mo­bi­li­ty de la Iași și des­pre am­bi­ţi­i­le aces­tu­ia. Studioul Mo­bi­li­ty es­te cel ca­re a fă­cut jo­cul Fro­zen Free Bal­ls pentru Dis­ney Interactive anul tre­cut, ca­re a intrat di­rect în top 100 al ce­lor mai dow­nloa­da­te jo­curi și a ră­mas aco­lo mai mul­te luni la rând.

„Prin­tr-un con­text fa­vo­ri­zat de o bursă Le­o­nar­do da Vinci la sfârși­tul ca­ri­e­rei de stu­dent, am avut oca­zia să iau con­tact pentru pri­ma oa­ră di­rect cu un pro­du­că­tor de apli­ca­ţii pentru te­le­foa­ne mo­bi­le din Spa­nia, un­de am și lu­crat o pe­ri­oa­dă scur­tă de timp. Aco­lo am ini­ţiat un proi­ect de a fa­ce un stu­dio de jo­curi pentru mo­bi­le, am primit încre­de­re și o su­mă mo­di­că de bani și am înce­put tre­a­ba de unul sin­gur, cu un bi­rou și un cal­cu­la­tor.“

La Iași însă, un­de a por­nit el dezvoltarea pri­mu­lui stu­dio de jo­curi pentru mo­bi­le în pri­ma par­te a ani­lor 2000, pa­si­u­nea sa nu era foar­te po­pu­la­ră, așa că a fă­cut tot po­si­bi­lul să re­a­li­ze­ze co­ne­xi­uni cu oa­me­nii ca­re împăr­tășe­au aceeași pa­si­u­ne pe plan lo­cal. „A du­rat aproa­pe un an până am reușit să for­mez o echi­pă cu oa­meni din Iași, iar pri­mul fe­ed­back venit de la cli­en­ţi pentru con­cep­tul de co­per­tă a unu­ia din­tre jocurile noas­tre de înce­put a fost chiar mo­ti­vant :): «This is the ugli­est thing I ha­ve ever se­en». În fi­nal jo­cul, un trial bi­ke si­mu­la­tor des­tul de com­plex pentru ace­le vre­muri, a ieșit mai bi­ne de­cât ne aștep­tam“, po­ves­tește acum Cos­ti Mar­cu.

Au tre­cut câţi­va ani până când studioul a reușit să li­vre­ze pro­du­se com­ple­xe și de ca­li­ta­te dis­tri­bu­i­te glo­bal și com­pa­ti­bi­le cu peste 1.000 de ter­mi­na­le mo­bi­le la acea

„Hvre­me - cu o echi­pă de 10-15 oa­meni. Echi­pa mică es­te unul din­tre ele­men­te­le de stra­te­gie ale lui Cos­ti Mar­cu: „Vre­au să ră­mânem o echi­pă mică și să lu­crăm cu co­la­bo­ra­tori atunci când avem proiecte mari; cred că spi­ri­tul unei echipe mici es­te mai bun, mai di­na­mic, nu vre­au să tran­sform studioul într-o cor­po­ra­ţie“.

Din­co­lo de dezvoltarea Mo­bi­li­ty, Cos­ti Mar­cu a con­tri­bu­it și la proiecte pa­ra­le­le pre­cum Bra­vo Ga­mes Stu­di­os - un stu­dio de jo­curi spe­cia­li­zat pe pro­du­se pre­mi­um -, Ex­tre­me Whe­els, Pe­nal­ty Wor­ld Chal­len­ge sau PlayTa­les - o plat­for­mă vir­tua­lă de co­mer­cia­li­za­re a căr­ţi­lor interactive pentru co­pii ca­re pu­ne la dis­po­zi­ţia dezvoltatorilor in­clu­siv o plat­for­mă ușor de fo­lo­sit pentru cre­a­rea de con­ţi­nut in­te­rac­tiv de că­tre ori­ci­ne es­te interesat și nu are cu­noștin­ţe teh­ni­ce.

Ex­pe­ri­en­ţa în zo­na jo­cu­ri­lor și în zo­na căr­ţi­lor interactive pentru co­pii a fă­cut ca din 2011 să lu­cre­ze cu Dis­ney Pu­blis­hing Worldwide la re­a­li­za­rea unui nou tip de con­ţi­nut in­te­rac­tiv pentru co­pii și anu­me con­cep­tul de Sto­ry­book De­lu­xe - o com­bi­na­ţie între căr­ţi­le interactive pentru co­pii și jo­curi (Cars 2 Re­ad and Ra­ce, Wreck-it Ral­ph Sto­ry­book De­lu­xe, Pla­nes Sto­ry­book De­lu­xe). În 2011, di­vi­zia Dis­ney fă­cea căr­ţi interactive și noi le-am pro­pus să fa­cem un con­cept de carte ca­re să in­te­gre­ze și un jo­cu­leţ - pri­mul proi­ect a fost pentru Cars 2, cos­ta 6,99 do­lari (des­tul de scump) și a câști­gat pre­mi­ul pentru cre­a­ti­vi­ta­te în con­cur­sul in­tern al Dis­ney“, po­ves­tește Mar­cu.

Întâlni­rea cu Dis­ney nu a fost întâmplă­toa­re. „Eu nu cred în întâmplări“, spu­ne râzând Cos­ti Mar­cu. Din 2009, studioul se ju­ca­se la un proi­ect pentru co­pii, Dress the Prin­cess, ca­re a fost lansat în fe­brua­rie și a fost ales de Apple în to­pul ce­lor mai bu­ne ze­ce jo­curi pentru co­pii. La urmă­to­rul sa­lon de la Bar­ce­lo­na, Cos­ti Mar­cu a con­tac­tat un re­pre­zen­tant al Dis­ney, în 2010 au avut pri­ma întâlni­re ofi­cia­lă, iar din 2011 studioul de la Iași lu­cre­a­ză aproa­pe ex­clu­siv pentru ei. „Pa­sul ur­mă­tor a fost să pro­pu­nem ce­lor de la Dis­ney Interactive să fa­cem un joc împreu­nă, iar Fro­zen-ul a pă­rut pentru am­be­le păr­ţi o opor­tu­ni­ta­te ce me­ri­ta ex­ploa­ta­tă. Câte­va luni mai târziu, Fro­zen Free Fall es­te pri­mul pro­dus la ca­re am lu­crat până acum ajuns în top 100 ca înca­sări pe Apple Sto­re și are un par­curs de ca­re sun­tem bu­cu­roși“, spu­ne Cos­ti Mar­cu.

Nici struc­tu­ra bu­si­nes­su­lui lui Cos­ti Mar­cu și faptul că re­zis­tă pe pia­ţă de aproa­pe ze­ce ani nu sunt întâmplă­toa­re. Stra­te­gi­i­le lui Mar­cu se le­a­gă de struc­tu­ra proi­ec­te­lor: „Am cău­tat în per­ma­nen­ţă să in­trăm în cât mai mul­te proiecte re­la­tiv scur­te (spe­ci­fi­ce unui stu­dio mic cu re­sur­se li­mi­ta­te) din ca­re să adu­năm cât mai mul­tă ex­pe­ri­en­ţă și să acu­mu­lăm cât mai mul­te cu­noștin­ţe“și de mo­de­lul de business: „Pre­fe­răm mo­de­lul de re­venue sha­re, un­de noi in­ves­tim în pro­duc­ţie și par­te­ne­rul nos­tru se ocu­pă de pro­mo­va­rea și de vânza­rea ti­tlu­lui. Ast­fel exis­tă mo­ti­va­tie și im­pli­ca­re su­fi­ci­en­tă de am­be­le păr­ţi ca pro­du­sul să func­ţi­o­ne­ze și să își atin­gă obi­ec­ti­vul“.

„Au fost mo­men­te gre­le de mul­te ori, au fost des­tu­le pi­er­deri în echi­pă“, re­me­mo­re­a­ză an­tre­pre­no­rul, ca­re es­te co­nști­ent că lu­cre­a­ză într-o pia­ţă foar­te di­na­mi­că. „Au fost însă și mul­te câști­guri - ne-am ma­tu­ri­zat, am învă­ţat con­ti­nuu, ne-am obișnu­it să re­zol­văm ra­pid și cât pu­tem de plă­cut o mul­ţi­me de pro­ble­me și am cres­cut ca ex­pe­ri­en­ţă, dar mai ales ca po­si­bi­li­tă­ţi de abor­da­re a proi­ec­te­lor.“

Cos­ti Mar­cu are mul­te pla­nuri de vi­i­tor, „însă ce­ea ce pri­me­a­ză atât per­so­nal, cât și ca afa­ce­re es­te să punc­tăm clar faptul că pu­tem fa­ce pro­duc­ţie de jo­curi la stan­dar­de înal­te la Iași, în Ro­mânia, și că de­di­ca­ţia, pa­si­u­nea și op­ti­mis­mul unei echipe mici și ti­ne­re, com­bi­na­te cu o ale­ge­re in­spi­ra­tă a opor­tu­ni­tă­ţi­lor pot fi cel pu­ţin o ale­ge­re la fel de bu­nă pentru a re­a­li­za pro­du­se de ca­li­ta­te, de ca­li­bru mon­dial și cu un grad de sa­tis­fac­ţie a ju­că­to­ri­lor peste me­die“.

Deși acum lu­cre­a­ză pre­do­mi­nant pentru Dis­ney, pla­nu­ri­le pe ter­men scurt vizează con­so­li­da­rea re­la­ţi­ei cu producătorul ame­ri­can, dar și lansarea unu­ia sau mai mul­tor pro­du­se pro­prii pentru anu­mi­te ca­te­go­rii de ju­că­tori ușor ne­gli­ja­te în con­tex­tul pi­e­ţei de ga­ming ca­sual.

„Pe ter­men me­diu și lung do­rim,în li­mi­ta tim­pu­lui, să fa­cem mai mult pe plan lo­cal în special și na­ţi­o­nal pentru a sus­ţi­ne ga­me de­ve­lop­men­tul «ma­de in Ro­ma­nia» și pentru a oferi șan­sa pe ca­re ne-am con­stru­it-o și alto­ra ca­re vor să fa­că ga­me de­ve­lop­ment în nord-es­tul ţă­rii.“Din punc­tul de ve­de­re al cos­tu­ri­lor pentru des­chi­de­rea unui stu­dio, Cos­ti Mar­cu spu­ne că „nu te cos­tă mai ni­mic da­că dez­vol­ţi jocurile sin­gur, da­că ai ne­voie de mai mul­ţi oa­meni in­ves­tești în sa­la­ri­i­le lor“. De ase­me­nea, an­tre­pre­no­rul cre­de că va fi din ce în ce mai greu pentru cei ca­re vor să își des­chi­dă un stu­dio, de­oa­re­ce cos­tu­ri­le vor crește în special pe par­tea de HR - oa­me­nii bi­ne pre­gă­ti­ţi fi­ind din ce în ce mai scum­pi.

ifra de afa­ceri de 1,25 milioane de eu­ro și cli­en­ţii pre­cum Hon­da, Rom­pe­trol, Ro­ma­qua, Prak­ti­ker se nu­mă­ră prin­tre re­a­li­ză­ri­le de anul tre­cut ale ce­lor doi fra­ţi. Bi­ro­u­ri­le aran­ja­te du­pă gus­tu­ri­le pro­prii – cu un pe­re­te ta­pi­ţat cu fu­la­re și tri­co­uri ale clu­bu­ri­lor de fot­bal din între­a­ga lu­me, o chi­ta­ră elec­tri­că, dar și ca­na­pe­aua din su­fra­ge­ria un­de Alexandru Cer­nă­tes­cu și fratele lui, Andrei au înce­put afa­ce­rea - fac par­te din noul se­diu In­fi­nit To­wer, pre­zen­tat cu en­tu­ziasm de CEO-ul aces­tu­ia. In­fi­nit So­lu­ti­ons es­te o agen­ţie tra­di­gi­ta­lă - con­stru­i­ește di­gi­tal și co­mu­ni­că in­te­grat. „Es­te sin­gu­ra ca­le în ca­re po­ţi să func­ţi­o­ne­zi în pre­zent: te tre­zești di­mi­nea­ţa, te ui­ţi pe Fa­ce­book – di­gi­tal, îţi ci­tești mai­lu­ri­le – di­gi­tal, por­nești te­le­vi­zo­rul – tra­di­ţi­o­nal, as­cul­ţi ra­dio în timp ce con­duci sau ve­zi un anunţ out­door – tra­di­ţi­o­nal“, ex­pli­că el. O vi­zi­u­ne avan­gar­dis­tă asu­pra In­ter­ne­tu­lui, în 2007, când si­te-uri pre­cum Fa­ce­book și Twit­ter nu fă­ce­au încă le­gea în pia­ţa de ad­ver­ti­sing, i-a ofe­rit lui Alexandru Cer­nă­tes­cu ide­ea înce­pe­rii unei afa­ceri în do­me­niu axa­tă pe con­stru­i­rea ima­gi­nii com­pa­ni­i­lor în me­di­ul online – as­pect ne­gli­jat de mul­te ori în acea pe­ri­oa­dă de cei

Cca­re ac­ti­vau în pia­ţa de pu­bli­ci­ta­te. În șap­te ani, fi­lo­so­fia de con­ce­pe­re și de între­ţi­ne­re a eco­sis­te­me­lor di­gi­ta­le de brand – web & mo­bi­le, in­clu­siv social media, dar și ru­la­rea de cam­pa­nii de co­mu­ni­ca­re in­te­gra­te - a fost un pa­riu de suc­ces pentru cei doi an­tre­pre­nori. „Am înce­put în su­fra­ge­ria unui pri­e­ten ca­re și-a dat res­tan­ţe­le și ple­ca­se aca­să“, își amin­tește Cer­nă­tes­cu pri­mul bi­rou al com­pa­ni­ei. Du­pă ce a ab­sol­vit cur­su­ri­le Fa­cul­tă­ţii de Elec­tro­ni­că și Telecomunicaţii din ca­drul Uni­ver­si­tă­ţii Po­li­teh­ni­ce și a avut mai mul­te jo­buri în IT, In­ter­net, te­le­com, a sim­ţit ne­voia de a crea ce­va nou. „Ori­cât ar pro­mo­va mul­ti­na­ţi­o­na­le­le con­cep­tul de in­tra­pre­nor, ori­câtă li­ber­ta­te ţi s-ar da, nu se poate com­pa­ra cu a fi antre­pre­nor.“A avut re­ve­la­ţia că exis­tă po­ten­ţial de a înce­pe o afa­ce­re în ace­as­tă pia­ţă în mo­men­tul în ca­re a ob­ser­vat, lu­crând într-o agen­ţie ame­ri­ca­nă pentru di­fe­ri­te agen­ţii de co­mu­ni­ca­re cla­si­că, că dis­cu­ţia le­ga­tă de di­gi­tal nu se afla prin­tre priorităţi: “da, la­să că o să re­fa­cem și si­te-ul la un mo­ment dat“. Din punc­tul lui de ve­de­re, pa­gi­na web a unei com­pa­nii poate fi ase­mă­na­tă cu un ma­ga­zin non­stop și, într-o cam­pa­nie de ad­ver­ti­sing, ar tre­bui pla­sa­tă pe pri­mul loc, ur­mând ca res­tul să fie con­stru­it ulterior. L-a coop­tat în afa­ce­re pe fratele lui, Andrei, ab­sol­vent al Aca­de­mi­ei de Stu­dii Eco­no­mi­ce din București, și au înce­put să con­stru­ias­că afa­ce­rea In­fi­nit So­lu­ti­ons Agen­cy. Cu o in­ves­ti­ţie ini­ţia­lă ze­ro și cu cal­cu­la­toa­re­le de aca­să, din su­fra­ge­rie, au înce­put pri­me­le proiecte: „Ames­te­cam de­ja di­gi­ta­lul cu BTL-ul, ames­te­cam co­mu­ni­tă­ţi online pe ca­re le con­ti­nuam cu eveni­men­te fi­zi­ce, tran­spu­se apoi din nou în di­gi­tal“. Cli­en­ţi pre­cum Co­ca-Co­la și Cosmote s-au ară­tat prin­tre pri­mii încânta­ţi de ace­as­tă abor­da­re. Iar da­că la înce­put lu­crau prin in­ter­me­di­ul ce­lor­lal­te agen­ţii de co­mu­ni­ca­re, du­pă doi ani au înce­put să preia cli­en­ţi în mod di­rect, as­pect ca­re s-a re­flec­tat în evo­lu­ţia com­pa­ni­ei: de la o ci­fră de afa­ceri de 50.000 de eu­ro în 2007, au ajuns la 100.000 în 2008, 300.000 în 2009, iar în 2010 au de­pășit mi­li­o­nul de eu­ro. Creșterea a fost asi­gu­ra­tă mai ales de an­ga­ja­ţi, aleși în func­ţie de „ati­tu­di­ne“. Ală­turi de el și de Andrei Cer­nă­tes­cu, CFO-ul com­pa­ni­ei, se află încă 45 de an­ga­ja­ţi, din­tre ca­re 60% au pre­gă­ti­re teh­ni­că. În pre­zent, de­ru­le­a­ză o cam­pa­nie de recrutare în me­di­ul online, prin in­ter­me­di­ul pro­mo­vă­rii de că­tre an­ga­ja­ţi a me­di­u­lui de lu­cru: „Ma­te­ria­le vi­deo fă­cu­te de an­ga­ja­ţi într-un te­am bu­il­ding au de­venit vi­ra­le, spre exem­plu unul are peste 800 de li­ke-uri“. În ce pri­vește mo­dul în ca­re va con­ti­nua afa­ce­rea, Alexandru Cer­nă­tes­cu nu ex­clu­de un exit, dar pre­ţu­i­ește de­o­cam­da­tă in­de­pen­den­ţa, du­pă cum rei­e­se și din ste­a­gul ar­bo­rat peste tot în companie. „Când am intrat în pia­ţă, iden­ti­fi­ca­sem mai mult de 20 de fir­me web românești, iar acum po­ţi să le nu­meri pe de­ge­te­le de la o mână“, ob­ser­vă el, re­fe­rin­du-se la fu­zi­u­ni­le și pre­luă­ri­le de pe pia­ţă. „De ce­le mai mul­te ori, un exit du­ce la dis­tru­ge­rea com­pa­ni­i­lor, la schim­ba­rea cul­tu­rii or­ga­ni­za­ţi­oa­ne­le prin im­pu­ne­rea ca­noa­ne­lor or­ga­ni­za­ţi­o­na­le.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.