SOLITAIRE ÎN TREI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

oves­tea Ma­ven­hut a înce­put în ur­mă cu doi ani, când Bob­by Voi­cu, un nu­me din pei­sa­jul online, cu­nos­cut drept blog­ger, antre­pre­nor în jo­curi și, pentru o vre­me, șe­ful Ya­hoo în Ro­mânia, de­ci­dea să își ia un an sa­ba­tic du­pă ce vându­se sau re­nun­ţa­se la toa­te afa­ce­ri­le în ca­re fu­se­se im­pli­cat până atunci. Cris­tian Ba­dea și Elvis Apos­tol, pri­mul ab­sol­vent de ASE, al doi­lea aproa­pe ab­sol­vent de Po­li­teh­ni­că (du­pă ce a de­cis în anul cinci de stu­dii că diploma nu-i va folosi la ni­mic și a re­nun­ţat), am­bii foști co­le­gi la jo­cul online eRe­pu­blik, de­veni­se­ră de­ja de ce­va vre­me an­tre­pre­nori. Au fă­cut cre­di­te la ban­că și au des­chis pro­pri­ul stu­dio de jo­curi, Fa­ren­der Ga­mes, un­de dez­vol­tau jo­curi la ce­re­re pentru di­ve­rși cli­en­ţi, unul din­tre ei chiar blog­ge­rul antre­pre­nor, pentru ca­re au cre­at proi­ec­tul Ra­cing Kin­gdom. Du­pă ce Bob­by Voi­cu l-a cu­nos­cut pe Eo­ghan Jen­ning, ma­na­ge­rul ac­ce­le­ra­to­ru­lui de business Star­tup Boot­camp din Du­blin, pla­nu­ri­le ce­lor trei au luat o tur­nu­ră di­fe­ri­tă. Dez­vol­ta­tul de jo­curi pentru Fa­ce­book Ma­ven­hut s-a con­tu­rat din aproa­pe în aproa­pe, în Irlan­da, în ca­drul ac­ce­le­ra­to­ru­lui de business al lui Jen­nin­gs, un­de românii au fost aleși între pri­mii ze­ce din peste 200 de proiecte in­tra­te în com­pe­ti­ţie. Ini­ţial Bob­by Voi­cu se ocu­pa de par­tea de mar­ke­ting (acum se ocu­pă de par­tea ce ţi­ne de mo­bi­le), Elvis Apos­tol es­te res­pon­sa­bil de par­tea teh­ni­că, iar Cris­ti Ba­dea se ocu­pă de dezvoltarea pro­du­se­lor și de echi­pă în to­ta­li­ta­te. Faptul că cei trei au stat trei luni în Irlan­da a fost re­le­vant pentru că, în acea pe­ri­oa­dă, nu exis­tau op­ţi­u­ni­le unor ac­ce­le­ra­toa­re de business în Ro­mânia, iar în plus „era foar­te im­por­tant să fim to­ţi trei, să stăm în aceeași ca­să, să res­pi­răm ace­lași start-up, să creștem la fel cu el și cred că a fost una din­tre ce­le mai bu­ne de­ci­zii pe ca­re le-am luat“, ex­pli­că Cris­ti Ba­dea. Solitaire Are­na a înce­put ca o mo­da­li­ta­te de a tes­ta o no­uă pia­ţă, cea din Ame­ri­ca La­ti­nă. Deși neșle­fu­it și cu mici pro­ble­me teh­ni­ce, aces­ta a înce­put să adu­că din ce în ce mai mul­ţi uti­li­za­tori, din­tre ca­re o pro­por­ţie de 75% fe­mei de peste 45 de ani din SUA: „Da­că ale­ge­am o altă ca­te­go­rie de pu­blic, spre exem­plu, băr­ba­ţi de 26 de ani, nu am fi avut suc­ces“. Mi­za pe un segment mai nos­tal­gic i-a aju­tat însă să adu­ne 17.000 de cli­en­ţi în pri­me­le câte­va săp­tă­mâni, din­tre ca­re 4.500 de ju­că­tori ac­ti­vi zil­nic. S-au întors în ţa­ră în va­ra lui 2012 și au con­ti­nuat să lu­cre­ze la proi­ect, adău­gând func­ţi­o­na­li­tă­ţi și pri­me­le for­me de mo­ne­ti­za­re. A ur­mat con­tac­ta­rea de că­tre fondul de investiţii SOS Ven­tu­res, ca­re a in­ves­tit 800.000 de do­lari în Ma­ven­hut, in­tând în acţionariat ală­turi de cei de la Boot­camp, ca­re in­ves­ti­se­ră 12.000 de eu­ro pentru 8% din afa­ce­re, cei trei fi­ind ac­ţi­o­nari mi­no­ri­tari.

P„ tii cum es­te jo­cul cu c r i Solitaire, din Win­dows? Am f cut ace­la i joc, la dublu“, ex­plic Cris­tian Ba­dea, ca­re a fon­dat Ma­ven­hut împreun cu Bob­by Voi­cu i Elvis Apos­tol. Ide­ea unui Solitaire ca­re per­mi­te jo­cul în timp re­al cu ori­ci­ne de pe glob s-a pro­pa­gat în rândul uti­li­za­to­ri­lor de Fa­ce­book, iOS i Android ajun­gând s fie unul din­tre ce­le mai de suc­ces jo­curi din zo­na Eu­ro­pei de Est, cu peste opt milioane de juc tori în pre­zent. Iar pe se­a­ma aces­tui lu­cru, cifra de afa­ceri a com­pa­ni­ei a dep it ap­te ci­fre anul tre­cut. În pre­zent, Ma­ven­hut are 25 de an­ga­ja­ţi, to­ţi în Ro­mânia și va ajun­ge la 35 până la sfârși­tul anu­lui, po­tri­vit lui Ba­dea. El con­si­de­ră că, deși pe pia­ţa autohtonă exis­tă acum foar­te mult ta­lent în ma­te­rie de jo­curi, con­cre­ti­zat în ju­rul a 4.000-5.000 de oa­meni ca­re lu­cre­a­ză în ga­ming, ma­jo­ri­ta­tea nu fac cre­a­ţie, ci sunt pe par­tea de tes­ta­re și de out­so­ur­cing. „Vrem să luăm cât mai mult din ta­len­tul ăsta ca­re a lu­crat în ga­ming trei-pa­tru ani de zi­le și vrem ca ei să cre­e­ze, să fa­că jo­curi ca­re să fie ju­ca­te de milioane de vi­zi­ta­tori“, spu­ne Ba­dea. În vi­i­tor, Ma­ven­hut in­ten­ţi­o­nea­ză să își con­so­li­de­ze pre­zen­ţa în zo­na de ga­ming prin lansarea altor jo­curi ca­re să ega­le­ze Solitaire Are­na. „Lu­crăm la șap­te pro­to­ti­puri, iar în func­ţie de re­zul­ta­te­le la ca­re ajung ace­le pro­to­ti­puri și în func­ţie de pra­gu­ri­le de per­for­man­ţă ne de­ci­dem da­că să le adu­cem în pia­ţă sau nu.“Dar nu pe pia­ţa autohtonă: în pre­zent, ace­as­ta nu se află în top ze­ce, doar apro­xi­ma­tiv 200.000 de uti­li­za­tori din­tre cei 8 milioane fi­ind din Ro­mânia. Da­că ar fi să înce­a­pă din nou o afa­ce­re în IT, Ba­dea măr­tu­ri­sește că ar ale­ge tot zo­na de ga­ming. „Nu aș fa­ce har­dwa­re pentru că e fun, sau we­a­ra­bles, doar pentru că e o pia­ţă ma­re; ga­min­gul îţi ofe­ră șan­sa să crești exa­ge­rat de mult, într-un timp foar­te scurt, in­di­fe­rent un­de ești pe planetă. Chiar da­că ești într-un apar­ta­ment din Ra­ho­va po­ţi să te ba­ţi li­niștit cu in­ves­ti­to­rii ma­jori fără să ai un buget ma­re în spa­te; de­pin­zi doar de idei și de exe­cu­ţia im­pe­ca­bi­lă a aces­to­ra.“

CRIS­TI BA­DEA, MA­VEN­HUT „GA­MIN­GUL ÎŢI OFE­RĂ ȘAN­SA SĂ CREȘTI EXA­GE­RAT DE MULT, ÎNTR-UN TIMP FOAR­TE SCURT, IN­DI­FE­RENT UN­DE EȘTI PE PLANETĂ. CHIAR DA­CĂ EȘTI ÎNTR-UN APAR­TA­MENT DIN RA­HO­VA PO­ŢI SĂ TE BA­ŢI LI­NIȘTIT CU IN­VES­TI­TO­RII MA­JORI FĂRĂ SĂ AI UN BUGET MA­RE ÎN SPA­TE; DE­PIN­ZI DOAR DE IDEI ȘI DE EXE­CU­ŢIA IM­PE­CA­BI­LĂ A ACES­TO­RA.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.