bi­ro­u­lui ro­mânesc

Business Magazin (Romania) - - + ECO­NO­MIE - de IOA­NA DA­VID

ÎN URM CU 17 ANI, CHRIS­TOP­HE WEL­LER VENEA ÎN RO­MÂNIA PEN­TRU A LUA PUL­SUL RII, IAR LA NU­MAI DOU LUNI DE LA PRI­MA VI­ZIT DE­MA­RA­SE DE­JA PRO­CE­DU­RI­LE

PEN­TRU ÎNRE­GIS­TRA­REA

COM­PA­NI­EI COR­PO­RA­TE OF­FI­CE SO­LU­TI­ONS (COS). Î I AMIN­TE TE C PRI­MA IM­PRE­SIE DES­PRE RO­MÂNIA A FOST PO­ZI­TIV , ARA L-A F CUT S SE SIMT BI­NE­VENIT. ACUM, BU­SI­NES­SUL COM­PA­NI­EI SA­LE SPE­CIA­LI­ZA­TE PE MO­BIL I SO­LU II PEN­TRU BI­RO­URI

MER­GE SPRE 17 MI­LI­OA­NE DE EU­RO, IAR DUP O PE­RI­OAD MAI DI­FI­CIL DE CRIZ , PIA A ÎN CA­RE AC­TI­VE­AZ A IN­TRAT DIN NOU ÎN

EFER­VES­CEN .

hris­top­he Wel­ler, 46 de ani, es­te de ori­gi­ne fran­ce­ză, iar du­pă pa­tru ani pe­tre­cuți în Ara­bia Sau­di­tă și alți doi în Ru­sia, a ajuns în Ro­mânia, un­de s-a si­mțit apro­piat de cul­tu­ra fran­ce­ză și a avut im­pre­sia că es­te mai aproa­pe de ca­să.

„Pri­me­le con­tac­te pe ca­re le-am avut, în prin­ci­pal age­nții de re­al es­ta­te și avo­cații, m-au aju­tat foar­te mult și m-au încu­ra­jat să ră­mân“, spu­ne el.

Din 1 oc­tom­brie 1997 s-a mu­tat în Ro­mânia și es­te unul din­tre pro­pri­e­ta­rii COS, un­de mai are alți doi par­te­neri. Com­pa­nia și-a înce­put ac­ti­vi­ta­tea ca dealer al Ste­el­ca­se, cel mai ma­re ju­că­tor de pe piața mon­dia­lă a mo­bi­lei de bi­rou, pen­tru ca ul­te­ri­or, pe mă­su­ră ce piața a evo­luat, să dez­vol­te ser­vi­cii co­ne­xe.

Pri­ma ex­pe­ri­e­nță pe piața mun­cii pe ca­re Wel­ler a avut-o a fost în ia­nua­rie 1992, când a înce­put să lu­cre­ze ca re­pre­zen­tant de vânzări pen­tru Ste­el­ca­se în Ara­bia Sau­di­tă. Jo­bul a du­rat pa­tru ani, iar din 1995 s-a mu­tat la Mos­co­va, un­de a fost di­rec­tor de vânzări al deale­ru­lui Ste­el­ca­se. În iu­lie 1997 a re­nu­nțat la ace­as­tă po­ziție și a înce­put să se gânde­as­că la pro­pri­ul bu­si­ness, ca dealer Ste­el­ca­se, și la o ța­ră un­de să pu­nă ba­ze­le afa­ce­rii.

„Intra­rea în NA­TO și apoi in­te­gra­rea în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă au încu­ra­jat mu­lți in­ves­ti­tori străini să vi­nă în Ro­mânia, iar noi am be­ne­fi­ciat de toa­te aces­te noi so­siri. Între timp, con­stru­cția clă­di­ri­lor de bi­ro­uri de cla­sa A s-a in­ten­si­fi­cat, pen­tru a pu­tea găz­dui com­pa­ni­i­le de ta­lie ma­re ca­re do­re­au să ai­bă un spațiu de lu­cru mai bun și prin ur­ma­re mo­bi­lă de ca­li­ta­te.“În 1997, în mo­men­tul în ca­re a por­nit bu­si­nes­sul din

Ro­mânia, își amin­tește că spați­i­le de bi­ro­uri erau închi­se, fi­e­ca­re ma­na­ger având pro­pri­ul bi­rou iar fi­e­ca­re de­par­ta­ment pro­pria sa ca­me­ră. Mo­bi­la de ca­li­ta­te nu era ce­ru­tă, iar bu­ge­te­le alo­ca­te de com­pa­nii pen­tru ace­as­ta erau foar­te re­du­se. „Ade­sea an­ga­jații stă­te­au pe scau­ne fă­ră să se ți­nă se­a­ma de con­fort sau er­go­no­mie. Fo­cu­sul era în prin­ci­pal pe de­sign și mai puțin pe fun­cți­o­na­li­ta­te. To­to­da­tă, bi­ro­u­ri­le erau sem­ni­fi­ca­tiv mai mari, de­oa­re­ce cos­tu­ri­le din re­al es­ta­te erau mai re­du­se.“

Pri­mul proi­ect ma­jor al Cor­po­ra­te Of­fi­ce So­lu­ti­ons, ca­re a in­clus pes­te 100 de pos­turi de lu­cru, a fost Ban­ca Ți­riac, în mo­men­tul în ca­re in­sti­tuția s-a mu­tat, la înce­pu­tul anu­lui 1998, din clă­di­rea de lângă BNR. Prin­tre pri­mii cli­e­nți s-au mai nu­mă­rat Com­mer­zbank și No­kia.

„În ca­zul No­kia, stra­te­gia lor glo­ba­lă de dez­vol­ta­re și lan­sa­re de pro­du­se a fost res­pon­sa­bi­lă pen­tru in­ves­tiția ma­jo­ră, apoi pen­tru re­tra­ge­rea din Ro­mânia. Cu si­gu­ra­nță au avut drep­ta­te să in­ves­te­as­că în Ro­mânia - da­că ți­nem cont de ca­li­ta­tea re­sur­se­lor uma­ne și de cos­tu­ri­le mai mici de pro­du­cție - însă au pi­er­dut din ve­de­re re­vo­luția smar­tpho­ne-uri­lor. Din fe­ri­ci­re însă, în cei 17 ani de pre­ze­nță am fost mar­to­rii mai mul­tor po­vești de suc­ces, cu in­ves­tiții tot mai mari.“

Pe par­cur­sul is­to­ri­ei din Ro­mânia, Chris­top­he Wel­ler a ex­pe­ri­men­tat atât pe­ri­oa­da crește­ri­lor vânză­ri­lor de mo­bi­lă de bi­rou de până în 2008, cât și mo­men­te­le de de­clin ca­re au ur­mat. Astfel, de la un ma­xim de 100 mi­li­oa­ne de eu­ro în 2008 vânză­ri­le de mo­bi­lă de bi­rou au ajuns la ju­mă­ta­te în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, fi­ind cel mai afec­tat seg­ment din in­dus­tria mo­bi­lei. În ul­ti­mul an, piața a înce­put să fie mai di­na­mi­că, în con­diți­i­le în ca­re au fost da­te în fo­lo­si­nță mai mul­te clă­diri de bi­ro­uri pre­cum Flo­re­as­ca Park, Sky To­wer, West Ga­te 5 sau CSDA Si­ri­u­lui. To­to­da­tă, nu­mă­rul fir­me­lor ca­re își mu­tă se­di­ul se află în crește­re, astfel că es­te ne­voie de mo­bi­lă no­uă pen­tru bi­ro­uri.

2013 a fost un an re­cord pen­tru tran­za­cți­i­le cu bi­ro­uri, fi­ind sem­na­te con­trac­te pen­tru 280.000 - 300.000 mp, su­mă ca­re in­clu­de însă și re­ne­go­ci­e­ri­le unor deal-uri an­te­ri­oa­re. Cea mai ma­re mu­ta­re de anul tre­cut a fost cea a Raif­fei­sen în Sky To­wer, iar în 2014 veni­rea Ora­cle în Flo­re­as­ca Park re­pre­zin­tă „tran­sfe­rul“anu­lui.

Prin­tre ten­di­nțe­le aces­tui an în ame­na­ja­rea bi­ro­u­lui, șe­ful Cor­po­ra­te Of­fi­ce So­lu­ti­ons amin­tește mo­du­la­ri­ta­tea, ca­re se re­fe­ră la fap­tul că spați­ul poa­te fi re­a­me­na­jat atunci când es­te ne­voie, pen­tru a se asi­gu­ra mo­bi­li­ta­tea an­ga­jați­lor.

În po­fi­da scă­de­ri­lor din ul­ti­mii ani de pe piața mo­bi­lei de bi­rou, cea mai di­fi­ci­lă pe­ri­oa­dă pen­tru COS ră­mâne cea din anii de înce­put, 1998 - 2000. Wel­ler pre­fe­ră însă să se ra­por­te­ze la acea pe­ri­oa­dă spu­nând că au fost pe bre­a­ke­ven într-o pe­ri­oa­dă în ca­re eco­no­mia înce­pea să de­co­le­ze și în ca­re com­pa­ni­i­le se sta­bi­le­au în Ro­mânia având bu­ge­te re­du­se.

În pre­zent, ce­le mai mul­te bi­ro­uri ale an­ga­jați­lor sunt în open spa­ce iar pen­tru ame­na­ja­rea unui spațiu de 10 me­tri pă­trați pen­tru do­uă per­soa­ne in­ves­tiți­i­le se ri­di­că la 700 - 1.000 de eu­ro în to­tal, în timp ce într-un spațiu si­mi­lar se poa­te ame­na­ja bi­ro­ul unui ma­na­ger pen­tru 1.000 - 1.300 de eu­ro.

Cea mai ne­o­bișnu­i­tă ce­re­re pen­tru ame­na­ja­rea bi­ro­u­lui a venit de la o fir­mă ca­re a do­rit ca toa­te bi­ro­u­ri­le să fie re­gla­bil elec­tric pe înă­lți­me (adi­că să se ajus­te­ze înă­lți­mea bla­tu­lui de lu­cru prin acți­o­na­rea elec­tri­că a unui bu­ton). Iar proi­ec­tul cel mai la­bo­ri­os a fost cel al se­di­u­lui Hua­wei din clă­di­rea La­ke­vi­ew, din ia­nua­rie 2012, ca­re a fost fi­na­li­zat în mai puțin de trei luni și ca­re a pre­su­pus ame­na­ja­rea spați­u­lui de 3.000 mp. Wel­ler spu­ne că echi­pa COS a lu­crat „la ca­pa­ci­ta­te ma­xi­mă“in­clu­siv în pe­ri­oa­da Cră­ci­u­nu­lui și Re­ve­li­o­nu­lui.

CHRIS­TOP­HE WEL­LER

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.