PRE EDINTELE AME­RI­CAN BA­RACK OBA­MA

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

„ tiu c pre edintele Pu­tin pa­re s aib o in­ter­pre­ta­re di­fe­rit , dar afir­ma iile lui Vla­di­mir Pu­tin des­pre Cri­me­ea nu în al pe ni­meni. Dac Rusia va in­ter­ve­ni mi­li­tar, se va ex­pu­ne ris­cu­lui di­mi­nu rii in­fluen ei în re­gi­u­ne“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.