CUM NE ALEGEM AMPANIA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

MUL­TE DIN­TRE MO­MEN­TE­LE FESTIVE DIN VIA A OMU­LUI MO­DERN SUNT DE NE­CON­CE­PUT F R O CUP DE AMPANIE CIOCNIT CU FA­MI­LIA, pri­e­te­nii sau co­le­gii. Im­por­tan­ţa pe ca­re o acor­dă vi­nu­lui spu­mant con­su­ma­to­rii din di­ver­se ţări, cum ar fi Marea Britanie sau Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, a dus la apa­ri­ţia unei ga­me lar­gi de ase­me­nea bău­turi pentru di­ver­se gus­turi, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Cei ca­re au ce­va de săr­bă­to­rit pot ast­fel să ale­a­gă din­tre vi­nu­ri­le spu­man­te de la mărci re­nu­mi­te sau din ce­le de la pro­du­că­tori mai mici. Pri­me­le au avan­ta­jul con­stan­ţei în pri­vin­ţa gus­tu­lui la ni­ve­lul pro­duc­ţi­ei din­tr-un an. Spu­man­te­le de la cel de-al doi­lea grup de pro­du­că­tori se re­mar­că prin can­ti­ta­tea ma­re de in­for­ma­ţii ofe­ri­tă pe eti­che­tă, pentru ca ori­ce cum­pă­ră­tor să știe din ce re­col­tă pro­vin stru­gu­rii, un­de au fost cul­ti­va­ţi aceștia ori când s-a efec­tuat de­gor­ja­rea (înde­păr­ta­rea droj­di­i­lor la a do­ua fer­men­ta­re din sti­clă). Ten­din­ţa nu a tre­cut ne­ob­ser­va­tă în rândul marilor pro­du­că­tori, ca­re au înce­put și ei să ofe­re mai mul­te in­for­ma­ţii des­pre spu­man­te­le lor, chiar da­că nu sunt la fel de ușor de ci­tit, de­oa­re­ce unii pre­fe­ră să le pre­zin­te sub for­ma unui cod. Cu ase­me­nea ofer­tă bo­ga­tă, con­su­ma­to­rii au înce­put să fie mai pre­ten­ţi­oși, cău­tând în pre­zent spu­man­te mai „în eta­te“și cât mai seci. Aces­tea sunt mai ușor de ob­ţi­nut în pre­zent, în une­le ca­zuri gra­ţie schim­bă­rii cli­ma­ti­ce ca­re per­mi­te stru­gu­ri­lor să se coa­că mai bi­ne, ce­ea ce înse­am­nă că pro­du­că­to­rii nu mai tre­bu­ie să in­tro­du­că o can­ti­ta­te de za­hăr la fel de ma­re ca în tre­cut pentru a com­pen­sa aci­di­ta­tea bău­tu­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.