CĂ­LĂ­TO­RIE ÎN TRE­CUT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Că­lă­to­ria în timp ră­mâne de apa­na­jul li­te­ra­tu­rii SF, în ciuda pro­gre­se­lor ști­in­ţei, însă niște oa­meni ho­tă­râţi pot gă­si o ca­le de a se întoar­ce în tre­cut. Așa au pro­ce­dat niște ame­ri­cani ca­re au reușit să „vi­zi­te­ze“Expo­zi­ţia Mon­dia­lă din 1939, deși ni­ci­u­nul din­tre ei nu era năs­cut la vre­mea des­fășu­ră­rii aces­tea, scrie New York Ti­mes. Cei doi și-au tran­sfor­mat casa de we­e­kend într-un fel de ex­po­zi­ţie

în mi­nia­tu­ră, adu­nând ta­blo­uri și ma­che­te ale clă­di­ri­lor de la eveni­men­tul din 1939, ex­po­na­te și me­ni­uri de res­tau­rant ori al­bu­me re­a­li­za­te de vi­zi­ta­to­rii de la acea vre­me. Co­lec­ţi­o­na­rii se lau­dă chiar și cu un grup sta­tuar - ce-i drept, nu ori­gi­nal, ci o re­pro­du­ce­re la sca­ră

mai mică, pe ca­re tre­că­to­rii o pot ad­mi­ra în cur­tea ca­sei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.