IN­TERN

Business Magazin (Romania) - - // CIFRE -

Cifra de afa­ceri din co­mer­ţul cu amă­nun­tul ajus­ta­tă în func­ţie de se­zo­na­li­ta­te a cres­cut în lu­na ia­nua­rie cu 2,4% fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă, con­ti­nuând ten­din­ţa din ul­ti­me­le luni, când s-a ma­jo­rat cu 0,9% și respectiv 0,8%. Com­pa­ra­tiv cu aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut vânză­ri­le de re­tail din Ro­mânia au cu­nos­cut un re­vi­ri­ment des­tul de pu­ter­nic, respectiv un avans de 5%. În ul­ti­mul an cel mai pu­ţin a cres­cut co­mer­ţul cu car­bu­ran­ţi pentru au­to­ve­hi­cu­le în magazinele spe­cia­li­za­te, respectiv cu 1%, ur­mat de vânză­ri­le de ali­men­te, bău­turi și tu­tun, ca­re s-au ma­jo­rat cu 5,3%, în timp ce vânză­ri­le de pro­du­se nea­li­men­ta­re au ur­cat cu 9,7%, po­tri­vit da­te­lor INS. Re­veni­rea con­su­mu­lui in­tern din ul­ti­me­le luni vi­ne pe o ten­din­ţă ase­mă­nă­toa­re la ni­vel european, în con­tex­tul îmbu­nă­tă­ţi­rii con­di­ţi­i­lor eco­no­mi­ce din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.