EXTERN

Business Magazin (Romania) - - // CIFRE -

Eco­no­mia ce­lor 28 de sta­te europene a con­sem­nat un avans de 1,1% în ul­ti­mul tri­mes­tru din anul pre­ce­dent în ter­meni anua­li, du­pă mai mul­te tri­mes­tre con­se­cu­ti­ve de con­trac­ţie și un avans mi­nim în tri­mes­trul al trei­lea, de 0,2%. Eco­no­mia zo­nei eu­ro a re­venit pentru pri­ma da­tă pe creștere, în ul­ti­me­le tri­mes­tre, ur­când cu 0,5% în tri­mes­trul pa­tru din 2013 fa­ţă de anul pre­ce­dent, du­pă o con­trac­ţie de 0,3% în tri­mes­trul an­te­ri­or. Ţă­ri­le ca­re au cu­nos­cut cea mai pu­ter­ni­că creștere au fost Sue­dia (1,7%), Ce­hia (1,6%) și Ro­mânia (1,5%) în timp ce la po­lul opus s-au aflat Ci­pru și Da­ne­mar­ca, cu scă­deri ale PIB de 1% și -0,5% în tri­mes­trul al pa­tru­lea din 2013. Sta­te­le europene au ieșit de cu­rând din una din­tre ce­le mai pre­lun­gi­te recesiuni, ca­re a du­rat apro­xi­ma­tiv doi ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.