Da­că e mar­tie, sunt se­cu­ii

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Dat fi­ind că pri­ma re­zer­vă a preșe­din­te­lui Traian Bă­ses­cu față de pro­gra­mul gu­ver­nu­lui Pon­ta III s-a le­gat de re­ven­di­că­ri­le spe­ci­fi­ce ale UDMR (nein­clu­se în pro­gra­mul ori­gi­nal de gu­ver­na­re al USL), no­ua lui ati­tu­di­ne ra­di­ca­lă față de pro­pa­gan­da se­pa­ra­tis­tă a ex­tre­miști­lor de la Job­bik pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei nu e de na­tu­ră să mi­re: ori­ce lua­re de po­ziție pre­zi­de­nția­lă contra un­gu­ri­lor de peste Ti­sa se răs­frânge au­to­mat asu­pra UDMR și im­pli­cit a PSD, ca­re i-a adus pe ude­me­riști la gu­ver­na­re, chit că ofi­cia­lii im­pli­cați în agi­tați­i­le se­pa­ra­tis­te sunt din for­mați­u­ni­le ri­va­le UDMR (CNS, PCM, CNMT și PPMT, par­ti­dul agre­si­vu­lui eu­ro­par­la­men­tar Las­zlo Tökes).

Po­te­nția­lul po­pu­list al te­mei et­ni­ce e uriaș și adu­ce fo­loa­se pentru toa­te pă­rți­le im­pli­ca­te: pentru preșe­din­te, fi­in­dcă are oca­zia să de­mon­stre­ze ce pră­păd înse­am­nă adu­ce­rea un­gu­ri­lor la gu­ver­na­re, dar și pentru pre­mi­e­rul Victor Pon­ta, ca­re are oca­zia să-i amin­te­as­că li­de­ru­lui de la Cotroceni de ami­ciția sau mă­car tă­ce­rea sa față de re­pre­zen­ta­nții se­cu­i­lor sau ai un­gu­ri­lor cu alte oca­zii când aceștia sfi­dau politica sta­tu­lui ro­mân. Fo­loa­se adu­ce și pentru cam­pa­nia elec­to­ra­lă a unor frun­tași de partide din te­ri­to­riu, cum ar fi Do­rin Flo­rea de la PDL, ca­re a pro­mis că el nu va mai per­mi­te ni­ci­un marș în Târgu-Mu­reș, orașul un­de e pri­mar. În fi­ne, o ati­tu­di­ne co­mu­nă a lui Bă­ses­cu și Pon­ta (se­con­dați de Anto­nes­cu) contra Job­bik și a pro­pa­gan­dei se­pa­ra­tis­te are da­rul de a pa­ra­li­za, pe mo­ment, ori­ce fel de re­ven­di­ca­re a UDMR în ra­port cu par­te­ne­rii de gu­ver­na­re (du­pă cum in­di­rect a re­cu­nos­cut Gyor­gy Frun­da când a spus că pro­pa­gan­da Job­bik în Arde­al fa­ce rău co­mu­ni­tății ma­ghia­re din Ro­mânia), du­pă cum și de a da opi­ni­ei pu­bli­ce un nou su­bi­ect de dis­cuție pentru lu­na mar­tie, în mod cert mai su­cu­lent de­cât mișcă­ri­le elec­to­ra­le ale mo­men­tu­lui - PSD dez­bă­tând la in­fi­nit can­di­da­tu­ra lui Pon­ta la pre­zi­de­nția­le, preșe­din­te­le Bă­ses­cu su­sți­nând des­chis Mișca­rea Po­pu­la­ră și PNL încer­când să fa­că fi­gu­ră de ar­bi­tru al gu­ver­nă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.