CE ÎNSE­AM­NĂ LIBERALISM

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Înlo­cu­i­rea lui Crin Anto­nes­cu la șe­fia Se­na­tu­lui cu Că­lin Popescu-Tă­ri­ce­a­nu, cu me­sa­jul că aces­ta din ur­mă va fi par­te­ne­rul lui Victor Pon­ta într-un tan­dem pentru pre­zi­den­ţia­le, a dus la o re­gru­pa­re a ce­lu­i­lalt tan­dem, Anto­nes­cu - Klaus Io­han­nis, ca și a sus­ţi­nă­to­ri­lor aces­tu­ia, ca­re au înţe­les ra­pid că șan­sa par­ti­du­lui stă în ca­pa­ci­ta­tea lui de a de­ve­ni un soi de UDMR, des­chis tu­tu­ror com­bi­na­ţi­i­lor elec­to­ra­le și ca­re abia aște­ap­tă să fie cur­tat atât de pu­te­re, cât și de opo­zi­ţie. De­ja Io­han­nis a spus că ru­pe­rea USL nu ex­clu­de o vi­i­toa­re par­ti­ci­pa­re a PNL la o gu­ver­na­re ală­turi de USD, iar Anto­nes­cu, deși a cri­ti­cat verbal pro­gra­mul de gu­ver­na­re al ca­bi­ne­tu­lui Pon­ta III, a re­fu­zat să-l ata­ce ală­turi de PDL cu o moţiune de cen­zu­ră, sub pre­tex­tul că pro­gra­mul e „prea ne­se­ri­os“, dar și-a re­zer­vat dreptul de a ieși cu o moţiune pro­prie da­că până la 1 mai gu­ver­nul nu taie CAS cu 5% și nu in­tro­du­ce neim­po­zi­ta­rea pro­fi­tu­lui rein­ves­tit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.