MER­GEM LA CCR?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Re­fu­zul par­la­men­ta­ri­lor de a avi­za înce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le pentru fos­tul mi­nis­tru Da­ni­el Chi­ţoiu și de a con­sta­ta înce­ta­rea man­da­tu­lui lui Akos Mo­ra (PNL) și Ște­fan Stoi­ca (PDL), de­cla­ra­ţi in­com­pa­ti­bi­li de ANI, i-a ofe­rit din nou preșe­din­te­lui Bă­ses­cu oca­zia să acu­ze ma­fia tran­spar­ti­ni­că apă­ra­tă de Par­la­ment, dar i-a fă­cut și pe mem­brii CSM să re­flec­te­ze, în pre­mi­e­ră, da­că nu e ca­zul să spar­gă zi­dul par­la­men­tar în calea jus­ti­ţi­ei prin­tr-o se­si­za­re la CCR pe mo­tiv de exis­ten­ţă a unui con­flict între pu­te­rea ju­de­că­to­re­as­că și cea le­gis­la­ti­vă. Până atunci însă, ANI își con­ti­nuă ne­o­bo­si­tă ofen­si­va, cu încă un lot de 10 se­na­tori și 22 de de­pu­ta­ţi acu­za­ţi de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te sau de fals în de­cla­ra­ţi­i­le de in­te­re­se: cei mai mul­ţi pro­vin de la PNL (15), ur­ma­ţi de PSD (7) și PC (3).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.