DAR NOI STĂM BI­NE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Da­că preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu a dat asi­gu­rări în plan mi­li­tar că Ro­mânia nu e pândi­tă de ni­ci­un pericol de răz­boi în con­tex­tul con­flic­tu­lui din Ucraina, ace­le­ași asi­gu­rări în plan economic și fi­nan­ciar le dau ana­liștii băn­ci­lor. În afa­ră de re­ac­ţia de mo­ment a cursului valutar, co­mu­nă cu cea tra­ver­sa­tă de zlo­tul po­lo­nez la 3 mar­tie, când Krem­li­nul a ce­rut ul­ti­ma­tiv tru­pe­lor ucrai­ne­ne să se re­tra­gă din Cri­me­ea, im­pac­tul con­flic­tu­lui a fost li­mi­tat atât de da­te­le ge­o­po­li­ti­ce ale Ro­mâni­ei (ţa­ră mem­bră a UE și NATO), cât și de ce­le eco­no­mi­ce (con­so­li­da­re fiscală încheia­tă, pro­gram cu FMI încheiat cu suc­ces, ra­tin­guri po­zi­ti­ve, dar și re­la­ţi­i­le co­mer­cia­le și de investiţii re­la­tiv sla­be cu Ucraina). Con­form ana­liști­lor de la BCR, pi­er­de­rea de va­loa­re a leu­lui n-ar depăși 1-2% fa­ţă de eu­ro nici da­că ten­si­u­ni­le din Cri­me­ea ajung la fa­za de con­flict mi­li­tar.

4,54

4,53

4,52

4,51

4,50

4,49

4,48

4,47

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.