KINGFISHER A REDESCHIS PRI­ME­LE DO­UĂ UNI­TĂ­ŢI DIN RE­ŢE­AUA BRICOSTORE RO­MÂNIA SUB BRAN­DUL BRICO DÈPÔT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

au in­di­cat ca po­si­bi­lă ţin­tă pentru ex­tin­de­re în acest an pia­ţa lo­ca­lă. Nu­mă­rul re­dus de re­tai­leri ca­re vor să se ex­tin­dă pe pia­ţa lo­ca­lă în acest an an ar pu­tea fi ex­pli­cat și de di­mi­nua­rea ac­ti­vi­tă­ţii în domeniul dez­vol­tă­rii de proiecte de re­tail. Ro­mânia es­te to­tuși mai atrac­ti­vă de­cât alte ţări din Europa Cen­tra­lă și de Est, respectiv Slo­va­cia și Ungaria, un­de 5% din­tre com­pa­nii vor să se ex­tin­dă în acest an, Gre­cia (4%) și Bulgaria (3%), în timp ce Ce­hia (16%) și Po­lo­nia (14%) sunt vi­za­te de mai mul­ţi re­tai­leri de­cât pia­ţa ro­mâneas­că. Germania se află pe pri­mul loc în cla­sa­ment, în con­di­ţi­i­le în ca­re 40% din­tre companiile in­ter­vi­e­va­te vor să des­chi­dă ma­ga­zi­ne în ace­as­tă ţa­ră. Pe lo­cul doi se află, la ma­re dis­tan­ţă, Fran­ţa (26%), ur­ma­tă de Marea Britanie (25%), Austria (22%) și Chi­na (22%). Re­tai­le­rul britanic de bri­co­laj Kingfisher, ca­re a preluat anul tre­cut ce­le 15 ma­ga­zi­ne Bricostore din Ro­mânia, a redeschis uni­tă­ţi­le din zo­ne­le Pan­te­li­mon și Orhi­de­ea sub mar­ca Brico Dèpôt, ca „de­po­zi­te“, ter­me­nul es­ti­mat pentru tran­sfor­ma­rea între­gii re­ţe­le fi­ind de doi ani. Bricostore Ro­mânia a intrat într-un pro­ces de tran­sfor­ma­re în Brico Dèpôt înce­pând din iu­nie 2013, oda­tă cu pre­lua­rea de că­tre Kingfisher, iar săp­tă­mâna tre­cu­tă a fost încheia­tă pri­ma eta­pă a aces­tui pro­ces. For­ma­tul Brico Dèpôt mai es­te uti­li­zat de gru­pul britanic în Fran­ţa și Spa­nia. „Nu es­te vor­ba des­pre încă un ma­ga­zin pe pia­ţa ro­mâneas­că de DIY, ci de lansarea în Ro­mânia a unui con­cept nou și di­fe­rit“, a de­cla­rat Pa­trick Pa­pot, di­rec­to­rul ge­ne­ral de­le­gat al Brico Dèpôt Ro­mânia. El a pre­ci­zat că uni­tă­ţi­le sunt re­des­chi­se sub de­nu­mi­rea de „de­po­zit“, iar tran­sfor­ma­rea între­gii re­ţe­le ar urma să du­re­ze doi ani. Kingfisher a plă­tit 41,5 milioane eu­ro cash pentru ce­le 15 ma­ga­zi­ne achi­zi­ţi­o­na­te de la Bricostore Ro­mânia, la ca­re se adau­gă pre­lua­rea unor da­to­rii ca­re au fost stin­se ime­diat. De ase­me­nea, Kingfisher a preluat dis­po­ni­bi­li­tă­ţi cash de 7 milioane eu­ro în ca­drul ace­leiași tran­zac­ţii, ast­fel că su­ma to­ta­lă plă­ti­tă de com­pa­nia bri­ta­ni­că pentru ma­ga­zi­ne se ri­di­că la 75 de milioane de eu­ro. le vom folosi doar pentru cur­se in­ter­ne, pe ru­te pre­cum Ti­mișoa­ra-Con­stan­ţa, Cluj-Con­stan­ţa și Iași-Con­stan­ţa, pentru a adu­ce tu­riștii noștri pe li­to­ral. În afa­ră de cur­se­le noas­tre, vom închi­ria avi­oa­ne că­tre agen­ţi­i­le de turism ca­re ope­re­a­ză char­te­re“, a spus Mu­rad. El a adău­gat că de anul vi­i­tor va încer­ca să ope­re­ze zbo­ruri in­ter­ne re­gu­la­te și cur­se în afa­ra ţă­rii, pentru a adu­ce tu­riști străini pe li­to­ral. „Am cal­cu­lat și pre­ţul dus-întors al unei că­lă­to­rii, de la Ti­mișoa­ra, Iași, Cluj sau Ora­dea până la Con­stan­ţa va fi sub 99 de eu­ro. Fi­ind la înce­put, es­te posibil să su­por­tăm cu fir­ma de turism o par­te din cos­tul bi­le­tu­lui pentru cli­en­ţi. Am con­sta­tat că mul­ţi tu­riști din ţa­ră nu vin la ma­re pentru că alo­că foar­te mult timp tran­spor­tu­lui și ajung foar­te greu, din cau­za dru­mu­ri­lor proas­te. Ca să nu sim­tă lip­sa mași­ni­lor pro­prii, ce­lor ca­re vor ve­ni cu avi­o­nul le vom pu­ne la dis­po­zi­ţie, din acest an, cu 25 de eu­ro pe zi, mașini cu ca­re să poa­tă că­lă­tori cât stau la ma­re“, a mai spus omul de afa­ceri. Mu­rad are la ma­re 3.500 de locuri de ca­za­re în mai mul­te ho­te­luri în Nă­vo­dari, Ma­maia, Ju­pi­ter, Olimp și Nep­tun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.