VEKA PREIA GEALAN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Producătorul ger­man de pro­fi­le PVC pentru fe­res­tre și uși VEKA a anun­ţat că va pre­lua gru­pul ger­man Gealan, cu ace­lași obi­ect de ac­ti­vi­ta­te, tran­zac­ţia din­tre ce­le do­uă com­pa­nii pre­zen­te și în Ro­mânia aștep­tând apro­ba­rea au­to­ri­tă­ţi­lor com­pe­ten­te. „În ca­li­ta­te de par­te­ner esen­ţial al pro­du­că­to­ri­lor eu­ro­peni de fe­res­tre, tre­bu­ie să fa­cem fa­ţă pro­vo­că­ri­lor pi­e­ţei. De ace­ea ne întă­rim poziţia con­cu­ren­ţia­lă și, prin îmbi­na­rea ex­per­ti­zei noas­tre ex­ten­si­ve în teh­no­lo­gia pro­fi­le­lor, vom atin­ge un nou po­ten­ţial pe pia­ţă și opor­tu­ni­tă­ţi de afa­ceri. în plus, ast­fel vom con­tri­bu­im și la con­so­li­da­rea pi­e­ţei de pro­fil“, a de­cla­rat, într-un co­mu­ni­cat, Andre­as Har­tleif, CEO al grupului VEKA. Ce­le do­uă păr­ţi au agre­at ca toa­te in­for­ma­ţi­i­le ca­re fac re­fe­ri­re la ace­as­tă achi­zi­ţie să fie păs­tra­te sub stric­tă con­fi­den­ţia­li­ta­te. Afa­ce­re de familie, VEKA are peste 3.600 de an­ga­ja­ţi în 25 de sub­si­dia­re pe trei con­ti­nen­te și a încheiat anul tre­cut cu o ci­fră de afa­ceri de 793 milioane eu­ro. Prin achi­zi­ţia Gealan de la fondul de investiţii Hal­der, VEKA își va mări per­so­na­lul cu 1.150 de an­ga­ja­ţi, iar cifra de afa­ceri anua­lă va tre­ce de 1 miliard de eu­ro, se ara­tă în co­mu­ni­cat. Fondul de investiţii Hal­der, par­te a com­pa­ni­ei bel­gi­e­ne Gim­vGrup­pe, a de­ţi­nut pa­che­tul ma­jo­ri­tar de ac­ţi­uni al Gealan între anii 2002-2004 și a re­de­venit pro­pri­e­ta­rul grupului ger­man în 2011, preluând pa­che­tul ma­jo­ri­tar de la Axa Private Equ­i­ty, înre­gis­tra­tă în Fran­ţa. În Ro­mânia, gru­pul VEKA es­te pre­zent prin im­por­turi, în vre­me ce Gealan es­te și pro­du­că­tor de pro­fi­le, având o fa­bri­că în București.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.