MOHAMMAD MU­RAD ȘI-A FĂ­CUT COMPANIE AERIANĂ, PENTRU A DU­CE LA MA­RE TU­RIȘTII DIN ŢA­RĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Mohammad Mu­rad, unul din­tre cei mai mari ho­te­li­eri din Ro­mânia, a înfi­in­ţat o companie aeriană, a cum­pă­rat de­ja un avi­on Bo­eing și a co­man­dat încă trei, ur­mând să tran­spor­te tu­riști din ţa­ră și străi­nă­ta­te pe li­to­ral și să închi­ri­e­ze ae­ro­na­ve că­tre agen­ţi­i­le de turism. „Am înfi­in­ţat com­pa­nia pentru că am sim­ţit ne­voia de a fa­ce un pro­dus com­plet. Da­că ai ho­te­lul și tran­spor­tul înse­am­nă că un ast­fel de pa­chet es­te cel mai con­vena­bil pentru un tu­rist, ca­re nu mai cumpără pe bu­că­ţi. Cei ca­re asi­gu­ră ma­na­ge­men­tul fir­mei sunt pro­fe­si­o­niști, ca­re au lu­crat în do­me­niu“, a de­cla­rat Mu­rad. El a spus că fir­ma va avea pa­tru avi­oa­ne până în de­cem­brie, iar pri­mul din­tre ele de­ja a so­sit și es­te la Ro­ma­e­ro, la ve­ri­fi­ca­re. Avi­o­nul es­te un Bo­eing 737 cu 148 de locuri și es­te cum­pă­rat în le­a­sing. Ce­le­lal­te trei vor fi achi­zi­ţi­o­na­te tot în le­a­sing și sunt de ace­lași tip. Aer­noa­ve­le sunt achi­zi­ţi­o­na­te din străi­nă­ta­te. „La înce­put, în acest an, înce­pând cu lu­na mai,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.