A A ARAT UN R ZBOI RE­CE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Per­spec­ti­va re­fe­ren­du­mu­lui din 16 mar­tie pentru in­de­pen­de­nța Cri­me­ei și reu­ni­rea pe­nin­su­lei cu Rusia a ten­si­o­nat de­ci­siv re­lați­i­le Ves­tu­lui cu Mos­co­va, până aco­lo încât însăși can­ce­la­rul Ange­la Mer­kel, ca­re a pre­fe­rat să se ara­te cât mai con­ci­lian­tă, a înăs­prit to­nul, acu­zându-l pe li­de­rul rus Vla­di­mir Pu­tin că „fu­ră“Cri­me­ea și adău­gând că „o anu­mi­tă du­ri­ta­te“și o li­nie co­mu­nă de acți­u­ne a Eu­ro­pei sunt ne­ce­sa­re în re­lați­i­le cu Rusia, cu sco­pul de a apă­ra „va­lo­ri­le europene“. Ca ata­re, UE a ajuns la un acord pri­vind pri­me­le san­cți­uni contra Ru­si­ei de la ter­mi­na­rea Răz­boi­u­lui Re­ce, in­clu­zând res­tri­cții de că­lă­to­rie și îngheța­rea ac­ti­ve­lor din străi­nă­ta­te ale ofi­cia­li­lor ruși ca­re su­sțin dez­mem­bra­rea Ucrai­nei (între ca­re nu sunt in­cluși însă preșe­din­te­le Pu­tin sau mi­nis­trul de ex­ter­ne Ser­ghei La­vrov). Pre­mi­e­rul in­te­ri­mar ucrai­nean, Arseni Iațe­ni­uk (în foto ală­turi de Ange­la Mer­kel), a de­cla­rat la rândul lui că spe­ră ca în ace­as­tă săp­tă­mână să sem­ne­ze cu UE ca­pi­to­le­le po­li­ti­ce ale acor­du­lui de aso­ci­e­re ca­re va deschide calea ade­ră­rii Ucrai­nei la Uni­u­ne. Iațe­ni­uk a zbu­rat de­ja și la Was­hin­gton pentru o întâlni­re cu preșe­din­te­le Ba­rack Oba­ma, ca­re a ame­ni­nțat la rândul său Rusia cu san­cți­uni da­că nu va re­nu­nța la su­sți­ne­rea se­pa­ra­tiști­lor din Cri­me­ea. De par­tea ce­a­lal­tă, faptul că nici Was­hin­gto­nul, nici Bru­xel­le­sul nu au ex­pri­mat vreo pre­o­cu­pa­re pentru pro­te­cția ma­jo­ri­tății ru­so­fo­ne din es­tul Ucrai­nei și pentru re­pre­zen­ta­rea ei în gu­ver­nul in­te­ri­mar a fost in­vo­cat de Mos­co­va spre a ex­pli­ca re­zis­te­nța lui Pu­tin față de ame­ni­nță­ri­le Ves­tu­lui. Mai mult, Krem­li­nul a aver­ti­zat că va apli­ca san­cți­uni si­me­tri­ce contra ofi­cia­li­lor oc­ci­den­ta­li și a apre­ciat că de­ci­zia re­cen­tă a Was­hin­gto­nu­lui de a alo­ca un aju­tor fi­nan­ciar de 1 mld. do­lari pentru noul guvern de la Ki­ev es­te ile­ga­lă, fi­in­dcă încal­că o le­ge din 1961 ca­re in­ter­zi­ce SUA să acor­de aju­toa­re pentru sta­te­le ale că­ror gu­ver­ne au fost înlă­tu­ra­te prin lo­vi­turi de stat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.