VE­DE­TA SĂP­TĂ­MÂNII

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pre­ţul cu­pru­lui a de­venit cea mai no­uă victimă a do­rin­ţei de spe­cu­la­ţii pe pi­e­ţe­le de măr­furi, de data ace­as­ta având ca pre­text o pre­su­pu­să îngri­jo­ra­re a pieţelor fa­ţă de ide­ea că eco­no­mia Chi­nei s-ar pu­tea îndrep­ta spre o „aterizare for­ţa­tă“. Cu­prul s-a ief­ti­nit, ajun­gând la cel mai mic preţ din aproa­pe ul­ti­mii pa­tru ani (6.376,25 do­lari/ to­nă), ce­ea ce du­ce la 14% scă­de­rea de la înce­pu­tul anu­lui. Ief­ti­ni­rea a fost ac­ce­le­ra­tă de ști­ri­le pri­vind pri­ma in­ca­pa­ci­ta­te de plată de­cla­ra­tă de o companie chi­ne­ză pro­du­că­toa­re de pa­no­uri so­la­re pentru obli­ga­ţi­uni emi­se pe pia­ţa in­ter­nă (în con­di­ţi­i­le în ca­re cca 60% din sto­cu­ri­le de cu­pru ale Chi­nei sunt fo­lo­si­te ca ga­ran­ţii pentru cre­di­te), de pi­er­de­ri­le de­cla­ra­te de o a do­ua companie chi­ne­ză din ace­lași sector și de surpriza ne­plă­cu­tă a scă­de­rii ex­por­tu­ri­lor Chi­nei cu 18,1% în fe­brua­rie fa­ţă de aceeași lu­nă din 2013.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.