NOU RE­CORD LA ȘO­MAJ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Șo­ma­jul în Gre­cia a ur­cat la un nou re­cord european - 27,5% în ul­ti­mul tri­mes­tru din 2013, în creștere cu 1,3% fa­ţă de tri­mes­trul pre­ce­dent și cu 5,2% fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă a lui 2012. Nu­mă­rul șo­me­ri­lor a ajuns la 1,36 milioane, mai mult de­cât tri­plu fa­ţă de 200, în timp ce pe ca­te­go­rii, cei mai afec­ta­ţi rămân ti­ne­rii (57% șo­maj în ca­te­go­ria de vârstă 15-24 de ani) și fe­mei­le (31,7% ra­tă a șo­ma­ju­lui pe an­sam­blu și 62,5% în rândul fe­mei­lor ti­ne­re). Cir­ca 72% din­tre șomeri sunt fără lu­cru de peste un an, ast­fel încât nu se mai ca­li­fi­că pentru aju­to­rul de șo­maj, al că­rui cuan­tum a fost re­dus la 360 de eu­ro pe an. Eco­no­miștii băn­ci­lor ele­ne se aște­ap­tă ca si­tua­ţia să se ame­li­o­re­ze din a do­ua par­te a anu­lui, pe mă­su­ra con­so­li­dă­rii crește­rii eco­no­mi­ce, aștep­ta­tă să atin­gă 0,6% în 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.