CE POATE FA­CE O PROG­NO­ZĂ BU­NĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pre­vi­zi­u­ni­le îmbu­nă­tă­ţi­te de creștere eco­no­mi­că a zo­nei eu­ro con­ti­nuă să apre­ci­e­ze mo­ne­da uni­că, însă apre­ci­e­rea eu­ro afec­te­a­ză exact pre­vi­zi­u­ni­le îmbu­nă­tă­ţi­te de creștere. Pentru 2014, Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă a ame­li­o­rat re­cent es­ti­mă­ri­le de creștere a PIB, la 1,2% (respectiv 1,5% pentru 2015 și 1,8% în 2016), în con­di­ţi­i­le unor es­ti­mări de in­fla­ţie de 1% pentru 2014, 1,3% în 2015 și 1,5% în 2016. Ca de obi­cei, pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re s-au ui­tat doar la cifra ma­cro și nu la de­ta­lii (unul fi­ind ace­la că șo­ma­jul nu es­te an­ti­ci­pat să co­boa­re sub 11% nici până în 2016) și au sa­lu­tat-o cu cel mai pu­ter­nic eu­ro din ul­ti­mii doi ani și ju­mă­ta­te, la 1,3915 do­lari/eu­ro la 7 mar­tie - suficient pentru a aler­ta BCE, ai că­rei ofi­cia­li și-au ex­pri­mat de­ja de­za­pro­ba­rea, ară­tând că apre­ci­e­rea eu­ro afec­te­a­ză atât eco­no­mia, cât și per­spec­ti­va de in­fla­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.